AC klubber - Privat

 
En AC-klub er et sted, hvor medlemmerne kan mødes om såvel et fagligt som et socialt samvær. Man kan drøfte problemstillinger, som berører alle, ligesom der vil være mulighed for et socialt samvær. Noget, der på alle måder er med til at skabe sammenhold.
 
Det, at man har et fællesskab, hvor man mødes og kan drøfte problemstillinger af forskellig art, giver ofte en større gennemslagskraft over for ledelsen.
 
Man kan stå sammen om henvendelser til ledelsen - kort sagt være talerør for medlemmerne. Ledelsen har samtidig et sted at henvende sig med forslag og andre forhold, som man gerne vil have medarbejdernes besyv til.
 
På arbejdspladser, hvor medarbejderne er ansat på individuelle vilkår, er en klub ofte det første skridt til at få forhandlet fælles vilkår på forskellige områder. Man får med andre ord mulighed for større indflydelse på eget arbejdsliv og hverdag.
 
Gode grunde til at oprette en AC-klub:
 

Styrker det faglige og sociale samvær

Giver større indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår

  Giver styrke til at stå fælles over for ledelsenForum for erfaringsudveksling og inspiration

  Fremmer det gode psykiske arbejdsmiljø
  Fremmer fælles interesser
   
  Giver et godt netværk

  Giver gladere kolleger
  Hvordan kommer du i gang
Hvis du og evt. andre kolleger på din arbejdsplads ønsker at oprette en klub, bør du tale med de andre interesserede på arbejdspladsen og herunder overveje, hvilken form for klub, der passer bedst på arbejdspladsen.
 
Skal det være en klub kun for JAer, en fælles AC-klub eller en måske en fælles klub, hvor også andre medarbejdergrupper er med?
 
JA anbefaler, at der - hvis der er andre AC-organisationer repræsenteret på arbejdspladsen - dannes en fælles AC-klub, da det alt andet lige giver større gennemslagskraft at stå sammen.
 
Hvis I beslutter at danne en klub, er det JA, der servicerer klubben, hvis den kun er en klub for JA-medlemmer. Er der tale om en fælles AC-klub, serviceres klubben af den organisation, som har flest medlemmer. De enkelte medlemmers interesse varetages dog altid af medlemmets egen organisation. Du er selvfølgelig meget velkommen til at
kontakte JA for gode råd.
 
De formelle krav i forbindelse med en oprettelse
Klubben oprettes på en stiftende generalforsamling, der indkaldes med et rimeligt varsel (14 dage).
 
Indbydelsen til generalforsamlingen tilsendes potentielle medlemmer af klubben. Som bilag til indkaldelsen vedlægges forslag til vedtægter for klubben. JA anbefaler, at standardvedtægt for klubber i den private sektor anvendes med de tilpasninger, som arbejdspladsen kræver.
 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af vedtægter for klubben
4. Forslag fra medlemmerne
5. Fremtidige arbejdsopgaver
6. Eventuelt
 
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, der normalt skal have et ulige antal medlemmer, men hvis størrelse i øvrigt afhænger af, hvor mange medlemmer, der er i klubben mv.
 
Normalt vil 3 - 5 medlemmer af bestyrelsen være passende.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fordeler opgaverne mellem sig.
 
Valget af klubformand og næstformand skal meddeles til den servicerende organisation, der herefter anmelder valget over for arbejdspladsens ledelse. Klubben vil ligeledes blive anmeldt over for ledelsen.
 
Vær opmærksom på, at hvis der ikke er aftalt regler vedr. TRer på arbejdspladsen, opnår klubformand og næstformand kun beskyttelse som TR (tvingende årsager ved afskedigelse, tid til TR-arbejdet mv.) ved skriftlig aftale med ledelsen.
 
En konsulent fra JA deltager gerne i den stiftende generalforsamling.
 
Klubarbejdet
Når man har fået dannet klubben, er det vigtigt, at klubarbejdet kommer godt i gang. Der skal gøres en indsats - intet kommer af sig selv.
 
Det er bestyrelsens ansvar at få skabt et socialt og fagligt sammenhold.
 
Få lagt nogle rammer for klubarbejdet

 

Afholdelse af klubmøder

Faglige arrangementer med et socialt islæt
Information og kommunikation til medlemmerne


Samarbejdet med ledelsen


Det er vigtigt at få lagt nogle faste rammer for arbejdet

Hvor ofte holdes der medlemsmøder og med hvilket indhold?

Skal møderne holdes én gang om måneden eller efter behov?

Klubbens vigtigste funktion vil være at drøfte de faglige spørgsmål, der er aktuelle på arbejdspladsen.
 
Herudover vil følgende opgaver være vigtige:
 
At fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser
At fremme arbejdsforholdene i virksomheden og kontakten medlemmer imellem

At fremme samarbejdet med andre grupper ansatte i virksomheden

At fremme samarbejdet mellem klubben og virksomhedsledelsen

Emner af mere generel karakter kan også være et tema på medlemsmøde, fx nye regler på det ansættelsesretlige område, nye sygefraværsregler, oplæg om lønforhandling mv.
Praktiske forhold
I forhold til den lokale ledelse skal forskellige forhold for klubbens virke afklares. Det drejer sig om følgende forhold:
 
Kommunikation i klubben – må den ske med arbejdspladsens e-mail, intranet eller websted?
Afholdelse af møder – må klubben afholde møder i arbejdstiden (fx frokostpausen), og må det ske i virksomhedens lokaler?
Brug af fotokopiering og andet udstyr på arbejdspladsen, papir mv. Må dette ske inden for rimelighedens grænser?
Økonomi
Klubkontingentet dækker udgifter til den almindelige drift af klubben, herunder udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Der kan søges støtte til forskellige arrangementer hos JA.  
 
JA er gerne behjælpelig med opkrævning af klubkontingentet for medlemmer af JA.
 
Hvordan hjælper JA
 
Faglige informationer og vejledning om, hvordan konkrete sager kan gribes an
Økonomisk støtte til klubbens faglige aktiviteter. Der kan søges støtte til eksterne oplægsholdere, udgifter til transport og til mad og drikke, hvis der arrangeres medlemsmøder
Hjælp til udformning af aftaler
Deltagelse af konsulenter fra JA i forbindelse med afholdelse af medlemsmøder
Opdatering af klubbestyrelsen på det ansættelsesretlige område

 Kontakt JA

Solveig Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015