Retningslinjer for ydelse af økonomisk støtte til lokal aktivitet

 
Med henblik på at sikre det faglige engagement og samarbejdet om faglige spørgsmål på lokalt plan kan der ydes økonomisk støtte til afholdelse af møder og/eller deltagelse i faglige arrangementer. Man kan overordnet søge støtte til 1. forfriskninger/fortæring mv. ved lokale medlemsmøder og 2. støtte til deltagelse i andre AC-organisationers faglige arrangementer. Herunder beskrives retningslinjerne i detaljer.
 
1) Støtte/udgiftsdækning til forfriskninger/fortæring mv. ved lokale medlemsmøder arrangeret af tillidsrepræsentanten eller AC-klubben for drøftelse af faglige spørgsmål/emner
 
Den øgede decentralisering i fastlæggelsen af løn- og ansættelsesvilkår og den heraf afledte fokus på tillidsrepræsentanten som den lokale forhandler bevirker et forstærket behov for lokalt at skabe fora i form af klub/medlemsmøder for diskussion af faglige spørgsmål. Dette dels for fastlæggelse af tillidsrepræsentantens mandat, dels for inddragelse og orientering af medarbejdergruppen.

For at understøtte deltagelsen i det lokale faglige arbejde anbefales det, at tillidsrepræsentanten i forbindelse med afholdelse af klub/medlemsmøder sørger for, at der er servering af forfriskninger og/eller fortæring ved møderne.

Ofte vil et møde dreje sig om lokale forhold, som arbejdsgiveren har interesse i bliver drøftet. I sådanne tilfælde opfordres tillidsrepræsentanten til at tage en snak med ledelsen om, hvorvidt arbejdspladsen vil dække forfriskning/fortæring helt eller delvist.

Dersom mødet er mere interessepræget, eller der ikke er mulighed for arbejdspladsfinansiering, tilbyder JA at yde støtte til faglige arrangementer inden for følgende rammer:

I) Ved korterevarende klub/medlemsmøder (½-1½ timer) kan der ydes støtte på maks. kr. 30 pr. deltagende medlem, til dækning af udgift til kaffe/øl/vand/kage/el.lign.
Der ydes støtte til maksimalt 6 korterevarende møder (I) årligt på den enkelte arbejdsplads.
 
II) Ved længerevarende klub/medlemsmøder (1½-3 timer) kan der ydes støtte på maks. kr. 75 pr. deltagende medlem, til dækning af udgift til kaffe/øl/vand/smørrebrød/el. lign.
Der ydes støtte til maksimalt 2 længerevarende møder (II) årligt på den enkelte arbejdsplads.
 
Støtte I og II  udbetales efter indsendelse til sekretariatet af dokumentation for afholdte udgifter og for antal deltagende medlemmer.
 
III) Ved større møder/aktiviteter arrangeret af AC-klub, tillidsrepræsentanter eller medarbejdergrupper for flere (AC-)grupper på den pågældende arbejdsplads - fx drøftelses-/orienteringsmøder om løn- og personalepolitik, organisationsændringer el.lign. - kan der ydes støtte på maks. kr. 350 pr. deltagende medlem, til dækning af udgifter til drikkevarer, fortæring og eventuelle eksterne oplægsholdere.
Der ydes støtte til maksimalt 1 større møde/arrangement (III) årligt på den enkelte arbejdsplads.
 
Støtte efter sats III udbetales alene efter ansøgning, hvor mødeprogrammet vedlægges som bilag for ansøgningen. For hvert længerevarende møde, der ydes støtte til, reduceres omfanget af støtten til korterevarende møder med 2 møder.
 
Ved støtte til et større møde/arrangement reduceres omfanget af støtten til korterevarende og længerevarende møder med hhv. 2 og 1 møde.
 
I særlige tilfælde kan de ovennævnte rammer for støttebeløb og antal støttede arrangementer fraviges. Det forudsætter, at der indgives en ansøgning til sekretariatet med angivelse af baggrunden og formålet med den ønskede højere støtte og størrelsen heraf.
 
2) Støtte/udgiftsdækning til tillidsrepræsentanters og andre medlemmers deltagelse i andre AC-organisationers faglige arrangementer

For fremme af det lokale samarbejde mellem AC-grupperne på de enkelte arbejdspladser kan der ydes støtte til såvel tillidsrepræsentanters som andre medlemmers deltagelse i andre AC-organisationers eller AC-klubbers faglige arrangementer.
 
Der ydes i udgangspunktet støtte med et beløb på maks. kr. 350 (jf. ovenfor pkt. III) mod fremsendelse af behørig dokumentation.
I den udstrækning der er tale om arrangementer med primært fagligt indhold, kan der efter ansøgning ydes støtte med et højere beløb. Sekretariatet vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der skal ydes støtte med et højere beløb, og da om den højere støtte kun ydes til tillidsrepræsentanter og -suppleanter eller til alle deltagende medlemmer.

Dersom et arrangement primært har karakter/indhold af socialt arrangement, fx større spisearrangementer, ydes kun højere støtte, dersom de(t) deltagende medlem(mer) vurderes at have en særlig interesse i at deltage. Således fx på arbejdspladser, hvor JAs medlem(mer) er i undertal i forhold til andre AC-grupper, og derfor må forventes at have en særlig interesse i at kunne deltage i disse andre AC-gruppers faglige/sociale arrangementer. På arbejdspladser, hvor JAs medlemmer har egen TR-repræsentation, vil der som udgangspunkt kun blive ydet højere støtte til TR eller -suppleant.

Ydelse af højere støtte end kr. 350 forudsætter, at der forud for arrangementet indgives ansøgning til JAs sekretariat med beskrivelse af arrangementets formål og indhold samt angivelse af arrangør og deltagergebyrets størrelse.

Der ydes kun støtte til deltagelse i et arrangement i anden organisations/AC-klubs regi årligt. 
 
3) Støtte/udgiftsdækning til dækning af omkostninger til afholdelse og deltagelse i lokale/regionale møder mellem tillidsrepræsentanter fra forskellige arbejdspladser til drøftelse af faglige spørgsmål/emner i forbindelse med større omstruktureringer, især af arbejdspladsernes geografiske placering

For at fremme og understøtte en god proces i forbindelse med større omstruktureringer kan der søges om støtte til at afholde eller deltage i møder mellem tillidsrepræsentanter fra forskellige arbejdspladser, som i den nye struktur vil blive slået sammen eller overtager opgaver fra hinanden.

Der ydes kun støtte efter konkret forudgående ansøgning og en konkret vurdering af mødets indhold og deltager kreds.
 
Vedtaget af JA Forhandlingsudvalg i 2005, revideret i 2008, forhøjelse af beløb i pkt. III.
 
 

 Kontakt JA

Bente Vestergaard
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015