Gå til sidens indhold

Lokale medlemsmøder

Støtte/udgiftsdækning til forfriskninger/fortæring mv. ved lokale medlemsmøder, som er arrangeret af tillidsrepræsentanten eller AC-klubben for at drøfte faglige spørgsmål/emner.

Den øgede decentralisering i fastlæggelsen af løn- og ansættelsesvilkår giver et naturligt fokus på tillidsrepræsentanten som den lokale forhandler. Det medfører et forstærket behov for lokalt at skabe fora i form af klub/medlemsmøder for at kunne diskutere faglige spørgsmål. Dels for at fastlægge tillidsrepræsentantens mandat, dels for at inddrage og orientere medarbejdergruppen.

For at understøtte deltagelsen i det lokale faglige arbejde anbefaler JA, at tillidsrepræsentanten i forbindelse med afholdelse af klub/medlemsmøder sørger for forfriskninger.

Ofte vil et møde dreje sig om lokale forhold, som arbejdsgiveren har interesse i bliver drøftet. I sådanne tilfælde opfordres tillidsrepræsentanten til at tage en snak med ledelsen om, hvorvidt arbejdspladsen vil dække forfriskning/fortæring helt eller delvist.

Hvis mødet er mere interessebetonet - eller hvis der ikke er mulighed for arbejdspladsfinansiering - tilbyder JA at yde støtte til faglige arrangementer inden for nærmere aftalte rammer, som kan læses nedenfor.

 • Kortere møder - ½-1½ time

  Ved korterevarende klub/medlemsmøder (½-1½ timer) kan der ydes støtte på maks. kr. 30 pr. deltagende medlem til dækning af udgift til kaffe/øl/vand/kage/el.lign.

  Der ydes støtte til maksimalt seks korterevarende møder årligt på den enkelte arbejdsplads.

  Støtten udbetales efter indsendelse til sekretariatet af dokumentation for afholdte udgifter og for antal deltagende medlemmer.

 • Længere møder - 1½-3 timer

  Ved længerevarende klub/medlemsmøder (1½-3 timer) kan der ydes støtte på maks. kr. 75 pr. deltagende medlem, til dækning af udgift til kaffe/øl/vand/smørrebrød/el. lign.

  Der ydes støtte til maksimalt to længerevarende møder årligt på den enkelte arbejdsplads.

  Støtten udbetales efter indsendelse til sekretariatet af dokumentation for afholdte udgifter og for antal deltagende medlemmer.

 • Større møder

  Ved større møder/aktiviteter arrangeret af en AC-klub, af tillidsrepræsentanter eller af medarbejdergrupper for flere (AC-)grupper på den pågældende arbejdsplads - fx drøftelses-/orienteringsmøder om løn- og personalepolitik, organisationsændringer el.lign. - kan der ydes støtte på maks. kr. 350 pr. deltagende medlem til dækning af udgifter til drikkevarer, fortæring og eventuelle eksterne oplægsholdere.

  Der ydes støtte til maksimalt ét større møde/arrangement årligt på den enkelte arbejdsplads.

  Støtte efter sats udbetales alene efter ansøgning, hvor mødeprogrammet vedlægges som bilag.

  For hvert længerevarende møde, som der ydes støtte til, reduceres omfanget af støtten til korterevarende møder med to møder.

  Ved støtte til et større møde/arrangement reduceres omfanget af støtten til korterevarende og længerevarende møder med hhv. to og et møde.

  I særlige tilfælde kan ovennævnte rammer for støttebeløb og antal støttede arrangementer fraviges. Det forudsætter, at der indgives en ansøgning til sekretariatet med angivelse af det konkrete beløb samt af baggrunden for og formålet med den ønskede højere støtte.

Mit JA