Gå til sidens indhold

Andre AC-organisationer

Det er muligt at få støtte og udgiftsdækning til tillidsrepræsentanters og andre medlemmers deltagelse i andre AC-organisationers faglige arrangementer.

For at fremme det lokale samarbejde mellem AC-grupperne på de enkelte arbejdspladser kan der ydes støtte til såvel tillidsrepræsentanters som andre medlemmers deltagelse i andre AC-organisationers eller AC-klubbers faglige arrangementer. Der ydes i udgangspunktet støtte med et beløb på maks. kr. 350 mod indsendelse af dokumentation.
I den udstrækning der er tale om arrangementer med primært fagligt indhold, kan der efter ansøgning forud for arrangementet ydes støtte med et højere beløb. Sekretariatet foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde, dels om støttens størrelse, dels om en højere støtte kun ydes til tillidsrepræsentanter og -suppleanter eller til alle deltagende medlemmer.

Er et arrangement primært af social karakter, fx større spisearrangementer, ydes kun højere støtte, hvis de(t) deltagende medlem(mer) vurderes at have en særlig interesse i at deltage. Således fx på arbejdspladser, hvor JAs medlem(mer) er i mindretal i forhold til andre AC-grupper, og derfor må forventes at have en særlig interesse i at kunne deltage i disse andre AC-gruppers faglige/sociale arrangementer. På arbejdspladser, hvor JAs medlemmer har egen TR-repræsentation, vil der som udgangspunkt kun blive ydet højere støtte til TR eller -suppleant. Der skal indsendes ansøgning til JAs sekretariat forud for afholdelsen med beskrivelse af arrangementets formål og indhold samt angivelse af arrangør og deltagergebyrets størrelse.

Der ydes kun støtte til deltagelse i ét arrangement i anden organisations/AC-klubs regi årligt.
Mit JA