Gå til sidens indhold

Ansættelseskontrakt

Når du skal ansættes i et studiejob, er det vigtigt, at de vilkår, som virksomheden tilbyder dig, bliver skrevet ind i en ansættelseskontrakt. Uanset om din ansættelse er fast eller tidsbegrænset bør du og din arbejdsgiver færdigforhandle og underskrive kontrakten, inden du tiltræder jobbet.

En ansættelseskontrakt er sammensat af såvel rettigheder som pligter for dig som ansat, derfor skal du være indforstået med, hvad der står i kontrakten og hvilken betydning indholdet har for dig.

Du har krav på en ansættelseskontrakt, hvis du skal arbejde mere end 1 måned og i gennemsnitligt mindst 8 timer om ugen. Kravet om en kontrakt gælder, uanset om du ansættes hos en offentlig eller privat arbejdsgiver.

I kontrakten skal der som minimum stå oplysninger om:

  • Arbejdsgiver
  • Arbejdssted
  • Arbejdsopgaver
  • Ansættelsesdato
  • Varighed af ansættelsen
  • Ferie
  • Opsigelsesvarsel
  • Løn
  • Arbejdstid, evt. overarbejde
  • Evt. overenskomst

JA har udarbejdet en studenterkontrakt ved ansættelse hos en privat arbejdsgiver, som indeholder de punkter, en kontrakt som minimum skal indeholde, samt vilkår som JA anbefaler du bliver omfattet af. Ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver vil mange af dine vilkår følge direkte af overenskomsten.

I JA ser vi gerne din kontrakt igennem, inden du skriver under. Det er en god lejlighed til at gennemgå de forskellige vilkår, og hvad de betyder.

Studiejob hos en offentlig arbejdsgiver

Hvis du ansættes hos en offentlig arbejdsgiver - dvs. i staten, en region eller en kommune - vil du som udgangspunkt blive ansat efter en HK-overenskomst, hvis du endnu ikke har afsluttet din bachelorgrad.

Ansat på HK-overenskomst

I staten afhænger timelønnen af din anciennitet, og den beregnes både ud fra, hvor langt du er nået på dit studie, og hvor meget erhvervserfaring du har. Hvis du har læst i 2 år og har bestået de prøver, der hører til, får du godskrevet 1 års anciennitet. Erhvervserfaring tæller fuldt ud, hvis du har mindst 15 timer ugentligt, ellers giver det kun halv anciennitet.

  Stedtillæg II (kr.) Stedtillæg III (kr.) Stedtillæg IV (kr.) Stedtillæg V (kr.) Stedtillæg VI (kr.)
Timeløn 1. år (Skalatrin 8) 115,32 117,6 119,18 212,46 123,04
Timeløn 2. år (Skalatrin 8) 115,32 117,6 119,18 212,46 123,04
Timeløn 3. år (Skalatrin 9) 117,23 119,57 121,19 123,53 125,15
Timeløn 4. år (Skalatrin 9) 117,23 119.75 121,19 123,53 125,15
Timeløn 5. år (Skalatrin 11) 120,75 123,22 124,92 127,38 129,08

Stedtillægget afhænger af, hvor du arbejder - fx gives stedtillæg VI i København og stedtillæg III i Odense. Ud over den faste timeløn kan der gives et kvalifikationstillæg på 2,95 kr. pr. time, hvis du udfører et særligt kvalificeret arbejde i forhold til almindeligt studenterarbejde.

Hvis du ansættes efter nyt lønsystem aflønnes du med en fast timeløn på kr. 123,19.

På det kommunale område er satserne lidt anderledes, men de afviger ikke meget fra statens.

Ansat på AC-overenskomst

Hvis du har afsluttet din bachelorgrad, kan du blive ansat som bachelor efter AC-overenskomsten. Det afhænger af en vurdering af, om du skal udføre akademisk arbejde. I tabellen herunder kan du se basislønnen i stat, kommune og region, omregnet til timeløn.

  Stat (kr.) Kommune (kr.) Region (kr.)
Trin 1  136,44  141,71  141,42 
Trin 2  139,62  145,01  144,72 
Trin 4 (to‐årigt)  158,58  166,45  166,11 
Trin 5  170,91  177,28  176,91 

 

Studiejob hos en privat arbejdsgiver 

Hvis du ansættes hos en privat arbejdsgiver, findes der ingen overenskomst, der siger noget om dine løn- og ansættelsesvilkår. Du skal derfor selv aftale, hvad der skal gælde for din ansættelse. Du vil dog på nogle områder være omfattet af rettigheder som følger af lovgivning - fx i forhold til regler om ferie, som alle er omfattet af, og regler om opsigelse og sygdom, som du kan være omfattet af, afhængigt af arbejdet.

Hvis du er i tvivl, kontakt JA, så kan vi hjælpe dig med viden om, hvad der gælder for dig, og hvad der kan være til forhandling i din situation. Vi ser gerne din ansættelseskontrakt igennem og hjælper dig med at sikre, at reglerne er overholdt, inden du skriver under.

Mit JA