Gå til sidens indhold

Løn i udlandet

Løn i udlandet kan være på baggrund af aftaler med en dansk arbejdsgiver om udstationering eller aftaler indgået med en udenlandsk arbejdsgiver

Får du en mulighed for at blive udstationeret i udlandet for en dansk arbejdsgiver, skal du have forhandlet en aftale, hvis ikke der findes en overenskomst.  Vil du prøve lykken i udlandet og finder et job vil du formentlig blive ansat på mere eller mindre lige fod med den lokale arbejdskraft, og lønnen vil normalt ligge lavere end den gør for udstationerende medarbejdere. Til gengæld har man mange steder i udlandet et mere liberalt syn på frynsegoder, end man har i Danmark. Frynsegoder er visse steder skattefrie eller i hvert fald lavere beskattet end i Danmark. Det er derfor en god idé at sætte sig ind i denne del af den lokale skattelovgivning, hvis du skal forhandle løn med en arbejdsgiver i udlandet.

Udstationering

Under en udstationering fastsættes lønnen ved en individuel aftale og er ofte forbundet med de forskellige betalingsforpligtelser, som arbejdsgiveren påtager sig - fx bolig, bil, telefon, børneinstitution. Lønfastsættelsen sker på baggrund af stillingens art og indhold samt dine faglige og personlige kvalifikationer. Der kan dog være tilfælde, hvor lønnen allerede er fastsat i overenskomster eller aftaler indgået med arbejdsgiveren. Lønnens størrelse, udstationeringstillæg og eventuel godtgørelse for afsavn/ulempe (hardship-tillæg) vil desuden afhænge af, hvilket land, og hvilken by du skal arbejde i samt arbejdsstedets beskaffenhed, faciliteter, prisniveau mv.

Udstationeringens længde har også betydning for lønnen og de øvrige ansættelsesvilkår. Ved kortere udstationeringer er lønnen sædvanligvis højere, mens andre goder er begrænsede. Dette skyldes, at der som regel skal ydes en koncentreret og intensiv arbejdsindsats med arbejde fra morgen til aften. Ved længere udstationeringer vil perioden i de fleste tilfælde have karakter af en normal arbejdstilværelse, som blot foregår i et fremmed land.

Det er snarere undtagelsen end reglen, at du som udstationeret bliver berettiget til betaling for eller afspadsering af overarbejde, med mindre du lønnes i henhold til en dansk overenskomst. Hvis du ikke får nogen kompensation for overarbejde, bør din faste løn afspejle dette, og du bør samtidig forsøge at få ret til ekstra ferie. Endelig skal lønnen under en udstationering også kompensere for en række afsavn. Det gælder bortfald af en medrejsende ægtefælles/samlevers indtægt (og pensionsopsparing), tab på salg af eller udlejning af ejerbolig i Danmark, tab på salg af bil mv. Dertil kommer afsavn af familie, venner og netværk i Danmark og savnet af en dansk børnehave/skole til medrejsende børn.

Ud over den aftalte løn i udstationeringsperioden er det også ret almindeligt, at arbejdsgiveren i forbindelse med udstationeringens begyndelse stiller et beløb - ofte en månedsløn - til rådighed for den udstationerede. Beløbet skal dække diverse udgifter til etablering af en ny husholdning i arbejdslandet. Det er ligeledes normalt, at man får en tilsvarende betaling - eller en egentlig hjemrejsebonus - stillet til rådighed, når man efter en veloverstået udstationering vender tilbage til Danmark.

Aflønningen af udstationerede vil normalt ske efter en bruttoaflønning eller en nettoaflønning.

Bruttoaflønning

Den løn, du skal have som udstationeret, tager udgangspunkt i lønnen for et tilsvarende arbejde i Danmark. Bruttolønsmodellen tager udgangspunkt i dette princip, idet arbejdsgiveren betaler den udstationerede medarbejder en aftalt løn - samt normalt også for bolig, bil, børns skolegang mv. - som den ansatte selv kan forvalte.

Nettoaflønning

Lige som med bruttolønmodellerne tager nettolønmodellerne udgangspunkt i, hvad lønnen i Danmark er for et givet arbejde, men derefter vurderes den aktuelle privatøkonomi for netop den husstand, som skal udstationeres.

 

Mit JA