Gå til sidens indhold

Regler og frister ved opsigelse

Der findes regler og frister for opsigelser. Du kan som ansat sige din stilling op, og du kan blive opsagt, når opsigelsen kan begrundes enten i dine egne forhold eller i arbejdsgiverens forhold.

En opsigelse skal være sagligt begrundet enten i arbejdsgiverens forhold fx omstrukturering eller i dine egne forhold fx manglende kvalifikationer eller samarbejdsproblemer. Bliver du sagt op pga. dine egne forhold, forudsættes normalt, at du har fået en advarsel. En advarsel skal angive, hvilke forhold, der ikke kan accepteres, og hvordan du skal rette op på problemet.

Når du selv vil sige dit job op, skal du kende dit opsigelsesvarsel. Det vil oftest følge funktionærloven eller din kontrakt.

Kontakt altid JA , hvis du bliver sagt op.

Bemærk - der gælder specielle regler for tjenestemænd og åremålsansatte.

 • Prøvetid
  I et ansættelsesforhold kan der aftales en prøvetid, og dette skal altid fremgå af ansættelseskontrakten. Prøvetiden kan maksimalt gælde i 3 måneder. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel er 14 dage i prøvetiden.
  Opsigelsesvarslet skal kunne indeholdes i prøvetiden, hvilke betyder, at arbejdsgiver i givet fald skal opsige dig inden udgangen af 2 måneder 2 uger.
  Du kan selv i prøvetiden sige op fra dag til dag, hvis andet ikke er aftalt skriftligt i kontrakten.
 • Egen opsigelse
  Din opsigelse skal være skriftlig. Kravet om skriftlighed er ikke et gyldighedskrav, men et bevisbyrde krav.
  Du kan som udgangspunkt selv sige din stilling op med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
  Der kan dog indgås aftale med arbejdsgiver om forlængelse af opsigelsesvarslet. I givet fald skal arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende. Har du forlænget opsigelsesvarsel, skal det fremgå af din kontrakt.
  For tjenestemænd gælder specielle regler.
 • Opsigelsesvarsel ved arbejdsgivers opsigelse
  Opsigelsesvarslet for funktionærer er afhængig af ansættelsesforholdets længde:
   
  Oversigt over længden af ansættelsestid og opsigelsesvarslet der knytter sig til den:
  • Ved aftalt prøvetid - under 3 måneder: 14 dage  med en opsigelse inden udgangen af 2 måneder og 2 uger
  • Indtil 5 måneder: 1 måned
  • Indtil 2 år og 9 måneder: 3 måneder
  • Indtil 5 år og 8 måneder: 4 måneder
  • Indtil 8 år og 7 måneder: 5 måneder
  • Herefter: 6 måneder.
 • Høring inden opsigelse

  Er din arbejdsgiver offentlig, er denne omfattet af forvaltningsloven (offentlig arbejdsgiver), har du krav på at blive hørt, inden der bliver truffet en endelig beslutning om afskedigelse.  

  Kontakt altid JA eller din tillidsrepræsentant, hvis du bliver meddelt, at du påtænkes afskediget og har mulighed for at afgive et høringssvar.

  Høringssvaret er din mulighed for at komme med indsigelser eller oplysninger, der har betydning for den påtænkte afskedigelse, så beslutningen om afskedigelse sker på et fuldt oplyst grundlag. 

 • Arbejdsgivers opsigelse
  Arbejdsgiverens opsigelse skal være skriftlig. I henhold til Funktionærloven er der dog ikke tale om et gyldighedskrav, men et bevisbyrdekrav.
   
  Opsigelsen skal tillige være saglig. For at du kan vurdere, om opsigelsen er saglig, skal du have en begrundelse for opsigelsen.
  I henhold til Funktionærloven kan du, hvis du på opsigelsestidspunktet har været ansat i mindst 1 år, i tilfælde af usaglig opsigelse få en økonomisk godtgørelse.
  Godtgørelsen fastsættes skønsmæssigt og afhænger af ansættelsesforholdets varighed, din alder samt forholdene omkring opsigelsen i øvrigt. JA kan rådgive dig om din afskedigelse eventuelt skulle være usaglig samt om anden beskyttelseslovgivning eventuelt kan komme i spil.
  Du skal kvittere for modtagelsen af opsigelsen, men behøver ikke at erklære dig enig i indholdet. Har du bemærkninger til opsigelsen, er det vigtigt at fremkomme med disse.
  Et godt råd er at tage en bisidder med til det møde, hvor din arbejdsgiver ønsker at tale med dig om dit ansættelsesforhold.
 • 120-dags-reglen - sygdom - privatansat
  Hvis du er privatansat kan det i din overenskomst eller kontrakt være aftalt, at du kan opsiges med et forkortet varsel på kun 1 måned, hvis du har været syg i 120 dage inden for de seneste 12 måneder.
  Det skal skriftligt være aftalt, at reglen finder anvendelse, ellers er det ikke muligt for arbejdsgiver at benytte den i forbindelse med en opsigelse.
   
  Det forudsættes, at du er syg på opsigelsestidspunktet, og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.
 • Godtgørelse ved fratræden

  I henhold til Funktionærloven har du ret til en særlig fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt efter mindst 12 års ansættelse. Du har krav på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, hvis du bliver opsagt og på fratrædelsestidspunktet har været ansat i henholdsvis 12 eller 17 år.

 • Bortvisning

  I nogle tilfælde kan en misligholdelse af dit ansættelsesforhold være så groft, at arbejdsgiver kan bortvise dig med øjeblikkelig varsel.

  Dette betyder, at du omgående skal forlade arbejdspladsen, og at din ret til løn stopper øjeblikkeligt.

  Kontakt altid JA ved bortvisning.

Mit JA