Gå til sidens indhold

Klausuler

Klausuler er aftaler, du indgår med en arbejdsgiver, som kan påvirke dine muligheder på arbejdsmarkedet, efter du er stoppet med at arbejde for denne arbejdsgiver. Søg rådgivning inden du underskriver en ansættelseskontrakt.

En klausul kan i værste fald stavnsbinde dig til et ansættelsessted og på den måde hindre en tilfredsstillende lønudvikling. Når du skal have en ansættelseskontrakt, er det derfor vigtigt, at eventuelle klausuler er så smalle og præcist formuleret som muligt.  Søg altid rådgivning, når du skal indgå en kontrakt.

Når du læser om klausuler på hjemmesiden, følger de bestemmelserne for ansættelsesklausuler indgået efter 1. januar 2016.

 • Konkurrence- og kundeklausuler

  Konkurrenceklausulen handler om den type arbejde, du må udføre efter fratrædelse af din stilling. Du må således ikke påbegynde egen virksomhed, som vil kunne konkurrere med din nuværende arbejdsplads. Du må heller ikke arbejde i en konkurrerende virksomhed. En virksomhed betegnes som en konkurrent, når den er i samme branche som arbejdsgiveren, dvs. tilbyder samme ydelser eller produkter.
   
  Kundeklausulen er en aftale om, at du i en nærmere aftalt periode efter din fratræden ikke må tage et job hos din hidtidige arbejdsgivers forretningsforbindelser eller have erhvervsmæssig kontakt med disse. Kundeklausulen omfatter også leverandører eller andre af arbejdsgiverens samarbejdspartnere.
   
  For begge klausuler gælder, at arbejdsgiveren - under ansættelsen - til enhver tid kan opsige en pålagt klausul med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Desuden kan Funktionærlovens regler fraviges ved kollektiv overenskomst.

 • Jobklausuler

  Ifølge den nye lov om ansættelsesklausuler kan en arbejdsgiver ikke længere indgå aftaler om jobklausuler efter den 1. januar 2016. Allerede indgåede aftaler om jobklausuler kan dog opretholdes indtil deres ophør, dog ikke længere end til juli 2020.

  Hvad er en jobklausul?

  En jobklausul er en, ofte gensidig, aftale indgået mellem 2 eller flere virksomheder om ikke at ansætte hinandens medarbejdere. Aftalen kan også være indgået mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, hvorefter medarbejderen i en periode efter fratrædelsen ikke må ansætte eller medvirke til ansættelse af tidligere kolleger. Ifølge loven er en jobklausul kun gyldig, hvis du og din arbejdsgiver har indgået en skriftlig aftale herom. I aftalen skal stå, hvordan dine jobmuligheder begrænses af jobklausulen og om din ret til kompensation.

  Hvor lang tid gælder den?

  Der er ingen begrænsninger i loven, men i samme omfang, som det anbefales at tidsbegrænse kunde- og konkurrenceklausuler, gælder det tilsvarende for jobklausuler. Der står i din ansættelseskontrakt, hvor lang tid klausulen gælder.

  Kompensation

  I den periode efter fratrædelsen, hvor jobklausulen er gælder, er din arbejdsgiver forpligtet til at betale dig minimum 50% af din løn på fratrædelsestidspunktet. Hvis du får et andet passende arbejde i den periode, jobklausulen gælder, kan din tidligere arbejdsgiver fratrække lønnen fra din nye arbejdsgiver i kompensationen, hvilket oftest vil medføre, at du reelt ingen kompensation får. Ved passende arbejde forstås arbejde inden for det faglige område, du er uddannet indenfor eller har beskæftiget dig med.

  Modtager du kompensation for en konkurrence- eller kundeklausul, vil du ikke være berettiget til kompensation for jobklausulen, da du ikke kan modtage kompensation for flere klausuler på samme tid. 

  Opsigelse

  Du er bundet af klausulen, uanset om du selv siger op, eller din arbejdsgiver siger dig op.

  Hvis du hæver ansættelsen pga. din arbejdsgivers misligholdelse (fx hvis du ikke får løn), kan jobklausulen bortfalde ud fra almindelige kontraktretlige principper, hvorefter du så heller ikke har ret til kompensation.

  Har du været ansat i mindre end 3 måneder ved din fratrædelse, er du ikke bundet af klausulen. Har din ansættelse varet i mere end 3 måneder, men højst 6 måneder, når du fratræder, kan du kun være bundet af jobklausulen i højst 6 måneder efter, at du er holdt op - uanset at der er aftalt en længere periode ifølge din ansættelseskontrakt. 

  Arbejdsgivers ophævelse af jobklausulen

  Din arbejdsgiver kan opsige jobklausulen med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Opsigelsen kan både ske under ansættelsen og i forbindelse med, at din arbejdsgiver opsiger ansættelsesforholdet. 

  Opsiges jobklausulen, er du ikke bundet af den og har ikke ret til kompensation. Det vil sige, at når din arbejdsgiver kan opsige klausulen med 1 måneds varsel, begrænses dine jobmuligheder under ansættelsen, uden at du kompenseres for det efterfølgende. Derfor er det vigtigt, at du ved jobklausulens indgåelse forhandler højere løn eller andre gode som kompensation.

  Der er dog indføjet en undtagelse, hvorefter en virksomhed i forbindelse med forhandlinger om en virksomhedsoverdragelse kan indgå aftaler med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse lønmodtagerens mulighed for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Det gælder kun for lønmodtagere, som har været beskæftiget i mere end 3 måneder hos virksomheden.

  Jobklausulen kan opretholdes i indtil 6 måneder efter indgåelsen.
  Lønmodtagere har ingen ret til kompensation.

 • Uddannelsesklausuler

  Uddannelsesklausuler er aftaler om, at du har visse forpligtelser i forbindelse med, at din arbejdsgiver betaler en uddannelse for dig. Forpligtelser, du får med en uddannelsesklausul, går enten ud på, at du skal betale en del af udgifterne til uddannelsen, eller at du skal være ansat i et vist tidsrum efter endt uddannelse, hvor fratræden før tid gør, at du skal tilbagebetale en del af udgifter til uddannelsen, som din arbejdsgiver har betalt. Det er vigtigt, at aftalen om en uddannelsesklausul formuleres så smalt og præcist som muligt.
   
  Vi anbefaler, at du altid kontakter JAs sekretariatet, inden du underskriver en klausul.

Mit JA