Gå til sidens indhold

Klausuler

Klausuler er aftaler, du indgår med en arbejdsgiver, som kan påvirke dine muligheder på arbejdsmarkedet, efter du er stoppet med at arbejde for denne arbejdsgiver. Søg rådgivning inden du underskriver en ansættelseskontrakt.

En klausul kan i værste fald stavnsbinde dig til et ansættelsessted og på den måde hindre en tilfredsstillende lønudvikling. Når du skal have en ansættelseskontrakt, er det derfor vigtigt, at eventuelle klausuler er så smalle og præcist formuleret som muligt.  Søg altid rådgivning, når du skal indgå en kontrakt.

 

 • Konkurrence- og kundeklausuler indgået efter d. 1. januar 2016

  For kunde- og konkurrenceklausuler indgået EFTER den 1. januar 2016 gælder loven om ansættelsesklausuler. I modsætning til tidligere gælder den for alle lønmodtagere, dvs. uanset om den ansatte er funktionær eller ikke funktionær. Direktører er kun blevet omfattet af bestemmelsen om, at en aftale om konkurrenceklausul bortfalder, hvis direktøren opsiges uden at have givet rimelig anledning dertil.

  Reglerne for konkurrenceklausuler forudsætter at følgende forhold skal være opfyldt for at klausulen er gyldig:

  • Lønmodtageren indtager en helt særlig betroet stilling.
  • Det skal skriftlig oplyses, hvilket forhold i lønmodtagerens ansættelse, der nødvendiggør en aftale om en konkurrenceklausul.
  • Klausulen gælder først efter 6 måneders ansættelse.
  • Konkurrenceklausulen må kun være gældende i maks. 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
  • Konkurrenceklausulen gælder kun, hvis det er funktionæren, der opsiger sin stilling, eller hvis funktionæren har givet rimelig anledning til, at arbejdsgiver opsiger.
  • Lønmodtageren får kompensation for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder (beskrevet nedenfor) efter lovens regler.
  • Skriftligt får udleveret ovennævnte oplysninger, ellers anses hele klausulen for ugyldig.

  Reglerne for kundeklausuler forudsætter at følgende forhold skal være opfyldt for at klausulen er gyldig:

  • Aftalen må kun angå kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før afskedigelsestidspunktet.
  • Kundeklausulen gælder, uanset hvem der opsiger ansættelsesforholdet.
  • Klausulen gælder først efter 6 måneders ansættelse.
  • Kundeklausulen må kun være gældende i maks. 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
  • Lønmodtageren får kompensation for den periode, kundeklausulen gælder (beskrevet nedenfor) efter lovens regler.
  • Skriftligt får udleveret ovennævnte oplysninger.
  • Ved lønmodtagerens opsigelse eller arbejdsgiverens afskedigelse skal lønmodtageren have udleveret en af arbejdsgiveren udarbejdet liste over de kunder, som er omfattet jf. første punkt.

  Reglerne for kombinerede klausuler forudsætter at følgende forhold skal være opfyldt for at klausulen er gyldig:

  • Klausulen må kun være gældende i maks. 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
  • Betingelserne for både konkurrenceklausuler og kundeklausuler skal være opfyldt.

  Kompensation for klausulerne
  Der indføres 4 forskellige typer kompensation afhængig af kunde- eller konkurrenceklausulens varighed og lønmodtagerens evt. påbegyndelse af nyt arbejde i varighedsperioden.

  • 12 måneders varighed giver en kompensationsgrad på 60 pct. uden andet passende arbejde.
  • 6 måneders varighed giver en kompensationsgrad på 40 pct. uden andet passende arbejde.
  • 12 måneders varighed giver en kompensationsgrad på 24 pct. med andet passende arbejde.
  • 6 måneders varighed giver en kompensationsgrad på 16 pct. med andet passende arbejde.

  Kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelsen skal udbetales som et engangsbeløb på henholdsvis 60 og 40 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet, uanset lønmodtageren har påtaget sig andet passende arbejde efter fratrædelsen. I lønnen indgår alle vederlag som pensionsbidrag og værdi af benefits.

  En forudsætning for udbetaling af kompensation er, at lønmodtageren aktivt søger andet passende arbejde. Engangsbeløbet skal dog altid udbetales.

  Kompensation for en kombineret ansættelsesklausul

  • Klausulens varighed må højst være 6 måneder.
  • Har lønmodtager ikke fundet andet passende arbejde, så vil kompensationen skulle udgøre minimum 60 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet.
  • Finder lønmodtageren andet passende arbejde skal arbejdsgiver stadigvæk betale kompensation, men den nedsættes til 24 pct.
  • Kompensationen for de første 2 måneder udbetales som et engangsbeløb på 60 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet, uanset lønmodtagere har påtaget sig andet passende arbejde efter fratrædelsen.

  Kompensationen skal udbetales på samme måde og på samme tidspunkt som løn.

  Lønmodtageren har pligt til at søge andet passende arbejde. Såfremt lønmodtageren ikke overholder tabsbegrænsningspligten, ved aktivt at søge andet arbejde, bortfalder kompensationen.

  Arbejdsgiver kan opsige klausulen med 1 måneds varsel. Hvis medarbejderen fratræder mindre end 6 måneder efter klausulen er opsagt, har lønmodtageren krav på engangskompensationen.

  Yderligere information: Vejledning i klausuler indgået efter 1. januar 2016

 • Konkurrence- og kundeklausuler indgået før d. 1. januar 2016

  Konkurrence- og kundeklausuler
  De hyppigst forekommende klausuler er konkurrence- og kundeklausuler, hvor konkurrenceklausulen er den mest vidtrækkende. Begge klausuler er omfattet af Funktionærloven.

  Konkurrenceklausulen handler om den type arbejde, du må udføre efter fratrædelse af din stilling. Du må således ikke påbegynde egen virksomhed, som vil kunne konkurrere med din nuværende arbejdsplads. Du må heller ikke tage ansættelse i en konkurrende virksomhed. En virksomhed betegnes som en konkurrent, når den er i samme branche som arbejdsgiveren, dvs. tilbyder samme ydelser eller produkter.

  Kundeklausulen er en aftale om, at du i en nærmere aftalt periode efter din fratræden ikke må tage ansættelse hos din hidtidige arbejdsgivers forretningsforbindelser eller have erhvervsmæssig kontakt med disse. Kundeklausulen omfatter også leverandører eller andre af arbejdsgiverens samarbejdspartnere.

  For begge klausuler gælder, at arbejdsgiveren - under ansættelsen - til enhver tid kan opsige en pålagt klausul med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Desuden kan Funktionærlovens regler fraviges ved kollektiv overenskomst.

  Kompensation for klausuler
  For at en kunde- eller konkurrenceklausul er gyldig, skal du modtage kompensation i den periode, klausulen gælder efter fratrædelsen. Både forpligtelsen og kravet om kompensation skal fremgå af en skriftlig kontrakt.

  For så vidt angår kompensationen, skal arbejdsgiveren betale dig en kompensation pr. måned på 50 % af månedslønnen i den periode, som klausulen løber efter, at du er fratrådt, og den udbetales som udgangspunkt løbende hver måned.

  Kompensationen beregnes af den samlede månedsløn (inkl. værdi af evt. fri telefon, bil osv.), som du oppebar ved din fratræden.

  Hvis du får andet passende arbejde inden for dit faglige område (i bred forstand), kan lønnen for dette arbejde modregnes i klausulkompensationen.

  For konkurrenceklausuler er der det særlige, at arbejdsgiveren under alle omstændigheder skal betale kompensation for de første 3 måneder, og denne del af kompensationen skal udbetales som et samlet engangsbeløb ved fratræden (minimumskompensation).

  Har du været beskæftiget under 3 måneder hos arbejdsgiveren, kan en klausul ikke gøres gældende hverken som konkurrence- eller kundeklausul, og der skal ikke betales kompensation. Hvis du har været beskæftiget mere end 3 måneder, men højst 6 måneder, kan klausulen højst være gældende i op til 6 måneder efter din fratræden.

  Fogedforbud
  Fogedretten kan forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedretten nedlægger et sådant fogedforbud, indebærer det, at du øjeblikkeligt skal fratræde din stilling.

  Yderligere information: Vejledning i klausuler indgået før 010116

 • Jobklausuler

  Ifølge den nye lov om ansættelsesklausuler kan en arbejdsgiver ikke længere indgå aftaler om jobklausuler efter den 1. januar 2016. Allerede indgåede aftaler om jobklausuler kan dog opretholdes indtil deres ophør, dog ikke længere end til juli 2020.

  Hvad er en jobklausul?

  En jobklausul er en, ofte gensidig, aftale indgået mellem 2 eller flere virksomheder om ikke at ansætte hinandens medarbejdere. Aftalen kan også være indgået mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, hvorefter medarbejderen i en periode efter fratrædelsen ikke må ansætte eller medvirke til ansættelse af tidligere kolleger. Ifølge loven er en jobklausul kun gyldig, hvis du og din arbejdsgiver har indgået en skriftlig aftale herom. I aftalen skal stå, hvordan dine jobmuligheder begrænses af jobklausulen og om din ret til kompensation.

  Hvor lang tid gælder den?

  Der er ingen begrænsninger i loven, men i samme omfang, som det anbefales at tidsbegrænse kunde- og konkurrenceklausuler, gælder det tilsvarende for jobklausuler. Der står i din ansættelseskontrakt, hvor lang tid klausulen gælder.

  Kompensation

  I den periode efter fratrædelsen, hvor jobklausulen er gælder, er din arbejdsgiver forpligtet til at betale dig minimum 50% af din løn på fratrædelsestidspunktet. Hvis du får et andet passende arbejde i den periode, jobklausulen gælder, kan din tidligere arbejdsgiver fratrække lønnen fra din nye arbejdsgiver i kompensationen, hvilket oftest vil medføre, at du reelt ingen kompensation får. Ved passende arbejde forstås arbejde inden for det faglige område, du er uddannet indenfor eller har beskæftiget dig med.

  Modtager du kompensation for en konkurrence- eller kundeklausul, vil du ikke være berettiget til kompensation for jobklausulen, da du ikke kan modtage kompensation for flere klausuler på samme tid. 

  Opsigelse

  Du er bundet af klausulen, uanset om du selv siger op, eller din arbejdsgiver siger dig op.

  Hvis du hæver ansættelsen pga. din arbejdsgivers misligholdelse (fx hvis du ikke får løn), kan jobklausulen bortfalde ud fra almindelige kontraktretlige principper, hvorefter du så heller ikke har ret til kompensation.

  Har du været ansat i mindre end 3 måneder ved din fratrædelse, er du ikke bundet af klausulen. Har din ansættelse varet i mere end 3 måneder, men højst 6 måneder, når du fratræder, kan du kun være bundet af jobklausulen i højst 6 måneder efter, at du er holdt op - uanset at der er aftalt en længere periode ifølge din ansættelseskontrakt. 

  Arbejdsgivers ophævelse af jobklausulen

  Din arbejdsgiver kan opsige jobklausulen med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Opsigelsen kan både ske under ansættelsen og i forbindelse med, at din arbejdsgiver opsiger ansættelsesforholdet. 

  Opsiges jobklausulen, er du ikke bundet af den og har ikke ret til kompensation. Det vil sige, at når din arbejdsgiver kan opsige klausulen med 1 måneds varsel, begrænses dine jobmuligheder under ansættelsen, uden at du kompenseres for det efterfølgende. Derfor er det vigtigt, at du ved jobklausulens indgåelse forhandler højere løn eller andre gode som kompensation.

  Der er dog indføjet en undtagelse, hvorefter en virksomhed i forbindelse med forhandlinger om en virksomhedsoverdragelse kan indgå aftaler med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse lønmodtagerens mulighed for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Det gælder kun for lønmodtagere, som har været beskæftiget i mere end 3 måneder hos virksomheden.

  Jobklausulen kan opretholdes i indtil 6 måneder efter indgåelsen.
  Lønmodtagere har ingen ret til kompensation.

 • Uddannelsesklausuler

  Uddannelsesklausuler er aftaler om, at du har visse forpligtelser i forbindelse med, at din arbejdsgiver betaler en uddannelse for dig. Forpligtelser, du får med en uddannelsesklausul, går enten ud på, at du skal betale en del af udgifterne til uddannelsen, eller at du skal være ansat i et vist tidsrum efter endt uddannelse, hvor fratræden før tid gør, at du skal tilbagebetale en del af udgifter til uddannelsen, som din arbejdsgiver har betalt. Det er vigtigt, at aftalen om en uddannelsesklausul formuleres så smalt og præcist som muligt.
   
  Vi anbefaler, at du altid kontakter JAs sekretariatet, inden du underskriver en klausul.

Mit JA