Gå til sidens indhold

Ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

​​Når du har en ansættelse på mere end 8 timer gennemsnitligt om ugen og med en varighed på over 1 måned, skal du have en ansættelseskontrakt. Din ansættelseskontrakt skal udleveres, inden der er gået en måned fra ansættelsesforholdets begyndelse. 

En ansættelseskontrakt skal som minimum indeholde oplysninger om:

 1. Hvem der er arbejdsgiver, og hvem der er arbejdstager
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af arbejdstagerens titel, rang, stilling og jobkategori
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse
 6. Arbejdstagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 7. Varigheden af den ansattes og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne om dem
 8. Den gældende eller aftalte løn, som arbejdstageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er med heri, fx pensionsbidrag, eventuelt kost og logi samt lønudbetalingsterminer
 9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid
 10. Angivelse af den kollektive overenskomst der evt. regulerer forholdet.

For punkterne 6-9 er en henvisning til fx love, administrative bestemmelser eller overenskomsten tilstrækkelig. Oplysningerne i punkterne 1-4 og 8-9 SKAL fremgå af en ansættelseskontrakt. Øvrige forhold kan angives i et eller flere dokumenter samtidig med selve ansættelseskontrakten.

Andre væsentlige vilkår skal også fremgå af ansættelseskontrakten. Det kan fx være krav om gyldigt kørekort, fri bil/firmabil, tjenestebolig, hjemmearbejdsplads, uniform, PC-udstyr mv.

Ændringer under ansættelsen

Sker der ændringer i de forhold, som er nævnt i ansættelseskontrakten, skal arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest 1 måned efter, de er trådt i kraft, give den ansatte skriftlig besked om det.

Har arbejdsgiver i ansættelsesbeviset henvist til love, overenskomster eller lignende, vil ændringer i disse dog ikke bevirke, at ansættelseskontrakten skal ændres.

Erstatning for mangelfuld ansættelseskontrakt

Hvis arbejdsgiveren ikke overholder sin pligt til inden for 1 måned at udarbejde en ansættelseskontrakt indeholdende væsentlige vilkår, kan den ansatte tilkendes en godtgørelse.

Højesteret har via 3 domme fastsat følgende konkrete rammer for godtgørelsernes størrelse: Er manglen af bagatelagtig karakter, kan der ydes en godtgørelse på op til 1.000 kr.

Øvrige sager kan opdeles i 3 kategorier:

 1. Den første kategori er de sager, hvor forholdet ikke har konkret betydning for dig. I disse sager kan der ydes en godtgørelse på op til 5.000 kr. Udgangspunktet er dog 2.500 kr.
 2. Den anden kategori er de sager, hvor der er opstået tvist om dit ansættelsesforhold eller konkret risiko herfor, som korrekt opfyldelse af oplysningspligten kunne have afværget. I disse sager sættes et loft på godtgørelserne på 10.000 kr. Udgangspunktet er 7.500 kr.
 3. Den tredje kategori er de sager, hvor der foreligger skærpende omstændigheder. Her kan der udmåles godtgørelser, som dog ikke bør overstige 25.000 kr., med mindre der foreligger særlige grove forhold.

Aktieoptioner

Aktieaflønning eller anden for form ”Alternativ aflønning” er en aflønningsform, der adskiller sig fra den (typiske) månedlige udbetaling af en aftalt eller overenskomstfastsat løn. Et af virksomhedernes formål med aktieaflønning er grundlæggende, at medarbejderne skal opleve et øget ansvar og engagement i virksomhedernes langsigtede udviklingsmuligheder.

Læs mere om aktieoptionsloven

Mit JA