Gå til sidens indhold

Omsorgsdage

Omsorgsdage giver medarbejdere med børn under en vis alder ret til at afholde betalte fridage.

Omsorgsdage er en ret i henhold til overenskomster eller særlig aftale, der giver medarbejdere med børn under en vis alder ret til at afholde betalte fridage. På det offentlige område samt for de fleste privatansatte, der er omfattet af en overenskomst, vil en fuldtidsansat have ret til 2 omsorgsdage årligt. Læs mere om din ret til omsorgsdage under punkterne Omsorgsdage for ansatte i staten, Omsorgsdage for ansatte i kommuner og Privatansatte

 • Omsorgsdage for ansatte i staten 

  Som ansat i staten har du ret til omsorgsdage med fuld løn fra din arbejdsgiver. De nærmere regler for omsorgsdagene er afhængige af, om barnet er født/modtaget før eller efter den 1.oktober 2005.

   
  Nedenstående gælder:

  - for medarbejdere ansat den 1. oktober 2005 eller senere, uanset barnets fødselsdag
  - børn af medarbejdere i staten, hvis barnet er født den 1. oktober 2005 eller senere

  For disse medarbejdere gælder det, at du har ret til 2 omsorgsdage med løn pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år - i alt op til 16 dage.
   
  Retten til omsorgsdage gælder, uanset på hvilket tidspunkt af året, du er blevet ansat, og uanset om barnet er født/modtaget på et tidspunkt, hvor du ikke var ansat i en af statens institutioner.
  Retten til omsorgsdage gælder begge forældre, dvs. biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden.
   
  Der gælder ingen særlige betingelser for, hvad du skal bruge dagene til, og dagene kan holdes, når du har behov for det.
  Omsorgsdagene kan holdes som hele eller halve arbejdsdage eller - efter aftale med din arbejdsgiver - i timer. Der gælder ingen varslingsfrister for omsorgsdagene, ud over at du skal anmode om omsorgsdagene så tidligt som muligt.
   
  Bliver du syg, før omsorgsdagen er begyndt (dagen før), betragtes omsorgsdagen ikke som afholdt. Bliver du syg eller har andet lovligt forfald, efter dagen er begyndt (på dagen), betragtes dagen som afholdt.
   
  Du kan ikke spare omsorgsdagene op. Det betyder, at dagene falder bort ved kalenderårets udløb, hvis de ikke bliver brugt. Du kan heller ikke få dagene udbetalt. I nogle særlige tilfælde kan omsorgsdagene overføres:
   
  • Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget. 
  • Omsorgsdage, som du er forhindret i at bruge, fordi du holder barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår.
  • Retten til at overføre gælder alle de omsorgsdage, du har ret til, det vil sige også omsorgsdage for søskende.
   
  Hvis du inden for et kalenderår ansættes hos en anden arbejdsgiver inden for statens område, kan du medtage ikke-afholdte omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold. I andre tilfælde bortfalder dagene og kan ikke konverteres til kontant godtgørelse.

  Omsorgsdage for børn født efter 1. april 1995 - Gammel ordning

  -For medarbejdere ansat før den 1. oktober 2005, der har børn født før den 1. oktober 2005, men efter den 1. april 1995, gælder de gamle regler om omsorgsdage fortsat.
   
  Som ansat i staten har du ret til 10 omsorgsdage pr. barn. Retten til omsorgsdage gælder begge forældre.
   
  Dagene blev udløst i tilknytning til fødslen/adoptionen, forudsat at du var ansat i staten, da fødsel/adoption fandt sted. Du har ikke ret til omsorgsdage, hvis fødslen/adoptionen har fundet sted, før du blev ansat i staten.
   
  Omsorgsdagene kan enten anvendes som graviditetsorlov for den statsansatte moder i 7. og 8. uge før fødslen, eller som forlænget forældreorlov efter udløbet af orlovsperioden. Endvidere kan de bruges på et senere tidspunkt - enkeltvis (også 1/2 dage) eller samlet, hvor der er et konkret behov for omsorgsdage, fx i forbindelse med barnets sygdom, lægebesøg, institutionsstart eller lign.
   
  En omsorgsdag betragtes som afviklet, uanset om du er syg eller i øvrigt har lovligt forfald på omsorgsdagen.
   
  Hvis du fratræder din stilling og i umiddelbar tilknytning hertil overgår til ansættelse inden for statens område, overføres ikke-afviklede omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold. I andre tilfælde falder dagene bort, når du fratræder, og de kan ikke konverteres til kontant godtgørelse.
   
  Omsorgsdagene berører ikke hel eller delvis tjenestefrihed på barns 1. og 2. sygedag.
   
 • Omsorgsdage for ansatte i kommuner
  Som ansat i en kommune har du ret til 2 omsorgsdage med løn pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år - i alt op til 16 dage.
   
  Retten til omsorgsdage gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, du er blevet ansat, og uanset om barnet er født/modtaget på et tidspunkt, hvor du ikke var ansat på det kommunale område.
   
  Retten til omsorgsdage gælder begge forældre, dvs. biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden. Der gælder desuden ingen særlige betingelser for, hvad du skal bruge dagene til, og de kan holdes, når du har behov for det.
   
  Omsorgsdagene kan holdes som hele eller halve arbejdsdage. Der gælder ingen varslingsfrister for omsorgsdagene, men du skal anmode om afholdelse tidligst muligt.
   
  Du kan ikke opspare omsorgsdagene. Det vil sige, at dagene bortfalder ved kalenderårets udløb, hvis de ikke bliver brugt, og dagene kan ikke konverteres til kontant godtgørelse.
  Der kan dog ske overførelse af omsorgsdage til det efterfølgende kalenderår i nedenstående situationer:
   
  • Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget.  
   omsorgsdage, som du er forhindret i at bruge, fordi du holder graviditets-, barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår.
  • Retten til overførsel gælder alle de omsorgsdage, du har ret til, dvs. også omsorgsdage for søskende.
  Hvis du ansættes hos en anden arbejdsgiver inden for det kommunale område inden for et kalenderår, kan du få overført de omsorgsdage, som du ikke har brugt, til det nye ansættelsesforhold. I andre tilfælde falder dagene væk, og de vil ikke blive udbetalt kontant. 
 • Privatansatte

  Retten til omsorgsdage, deres anvendelse, antal mv. vil være afhængig af den overenskomst, du er ansat efter, eller af de særlige aftaler, du har indgået i forbindelse med din private kontrakt.

Mit JA