Gå til sidens indhold

Ferie

Alle lønmodtagere har ret til ferie, og der findes aftaler, der sikrer flere feriedage end ferielovens fem uger.


Alle lønmodtagere i Danmark er omfattet af ferieloven og har dermed ret til at holde fem ugers ferie om året. Ferieloven bygger på det princip, at enhver med tilknytning til arbejdsmarkedet dels skal have adgang til at holde ferie, dels skal have ret til at oppebære en økonomisk godtgørelse under ferie (feriepenge, løn under ferie).

Herudover kan der i tilknytning til din ansættelse være nogle aftaler, der sikrer dig ret til fx den 6. ferieuge eller ekstra betaling ifm. ferie (feriegodtgørelsen). Sådanne aftaler vil fremgå af overenskomsten.

Under Feriefridage/den 6. ferieuge er de nærmere regler for den 6. ferieuge for ansatte i kommuner og de særlige feriedage for ansatte i staten beskrevet.

Ny ferielov

Der er blevet vedtaget en ny ferielov med virkning fra 1. september 2020. Men der er enkelte dele, der allerede er trådt i kraft pr. 1. januar 2019.

Læs om de nye regler for ferie og overgangsregler

 • Ret til ferie
  Du har altid ret til 25 dages ferie - uafhængigt af, om du har optjent ret til betalt ferie. Hvis du ikke har været i beskæftigelse i det foregående kalenderår, kan du således stadig holde ferie, du får bare ikke løn/feriepenge under ferien.
   
  Ferie optjenes i løbet af et kalenderår og afvikles i det efterfølgende ferieår. Ferieåret begynder det følgende år den 1. maj og slutter den 30. april.
   
  For hver måned du er ansat, optjener du ret til 2,08 dages ferie. Hertil kommer yderligere dage, hvis der på din arbejdsplads er indgået aftaler om dette. Ansatte i staten og ansatte i kommuner optjener ferie svarende til yderligere en uge.
   
  Er du deltidsansat, optjener du samme antal feriedage som en fuldtidsansat, men feriegodtgørelsen (løn under ferie eller feriepenge) vil være tilsvarende mindre.
 • Løn under ferie/ferie uden løn
  Du oppebærer normalt løn under ferien. Lønnen er optjent i dit job året før. Lønnen under ferie svarer til din aktuelle løn, med mindre du har ændret din arbejdstid væsentligt (20 pct.) siden optjeningsåret.
   
  Ferie uden løn
  Har du ikke optjent løn under ferie i dit nuværende job, vil du blive trukket i løn, når du holder ferie.
   
  Har du optjent feriepenge i et tidligere job, kan du få disse udbetalt fra Feriekonto eller din tidligere arbejdsgiver.
   
  Hvis du ikke har optjent ret til 25 dages betalt ferie, og derfor holder ferie uden betaling, fradrages 4,8 pct. af månedslønnen pr. dag, som du holder ferie.
 • Fratrædelse/opsigelse og ferie
  Hvis du fratræder dit job, men fortsætter på arbejdsmarkedet, skal din tidligere arbejdsgiver indbetale dine feriepenge til Feriekonto. Når du i dit nye job skal holde ferie, vil du ikke få løn under ferien, men i stedet kunne hæve dine feriepenge fra Feriekonto.
   
  Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 pct. af hele din skattepligtige indkomst.
  Hvis du fratræder din stilling med henblik på helt at forlade arbejdsmarkedet, kan du få alle dine feriepenge udbetalt. Det gælder fx, hvis du rammes af sygdom og skal på social førtidspension, eller hvis du forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension.
  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dine feriepenge udbetalt, hvis du skal på efterløn eller dagpenge. I de tilfælde får du feriepengene på Feriekonto og kan hæve dem, når du holder ferie (der vil ske modregning i efterlønnen/dagpenge).
   
  Ferie i forbindelse med opsigelse
  Hvis du er opsagt fra dit job, kan arbejdsgiver kun forlange, at du holder din ferie inden fratrædelsen, hvis både ferien og opsigelsesvarslet kan holdes, inden du fratræder.
   
  Hvis du har tre måneders opsigelsesvarsel, kan arbejdsgiver ikke forlange, at du holder din hovedferie (3 uger), da hovedferien skal varsles med 3 måneder.
   
  Hvis arbejdsgiveren forlanger, at du holder 3 ugers ferie, fx fordi virksomheder lukker, så skal dit opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende. Arbejdsgiveren kan godt forlange, at du holder restferien (2 uger).
   
  Hvis du har mere end 3 måneders opsigelsesvarsel, kan arbejdsgiveren forlange, at alle 5 ugers ferie afholdes, inden du fratræder.
   
  Hvis du er fritstillet i forbindelse med en opsigelse, anses såvel hoved- som restferie automatisk for afholdt, uanset om ferien er fastsat. Det gælder dog, at ferie og ferievarsel skal kunne rummes i fritstillingsperioden.
   
  I forbindelse med en fratrædelse er det en god ide at søge at indgå en aftale med arbejdsgiveren om, hvordan ferien skal afvikles i opsigelsesperioden.
 • Feriens placering og varsling
  Det er arbejdsgiveren, som efter drøftelse med den ansatte, bestemmer, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiver skal så vidt muligt imødekomme dine ønsker, herunder tage hensyn til, hvis du har børn og ønsker at holde ferie i skolesommerferien. Men arbejdsgiveren har ret til at tage hensyn til virksomhedens tarv og lægge din ferie på et for virksomheden passende tidspunkt.
  Der er 5 ugers ferie, som opdeles i 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie.
   
  Hvad angår hovedferien, så har du krav på at kunne holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj - 30. september. Hvis arbejdsgiver bestemmer, hvornår ferien skal placeres, skal du have besked om dette med mindst 3 måneders varsel.
   
  Restferien kan placeres når som helst i ferieåret. Hvis arbejdsgiver vil bestemme, hvornår restferien skal holdes, skal du have besked om dette med mindst 1 måneds varsel.
   
 • Overførsel af ferie
  Du skal holde 20 feriedage om året. De sidste 5 feriedage kan du efter aftale med din arbejdsgiver overføre til det følgende ferieår - og på denne måde spare sammen til en længerevarende ferie.
   
  Det er vigtigt, at du i forbindelse med overførsel af ferie aftaler med arbejdsgiveren, hvornår den sammensparede ferie skal holdes. Det er ærgerligt at have sparet 8 ugers ferie sammen til en længere rejse, hvis arbejdsgiver ikke vil acceptere, at ugerne holdes i sammenhæng.
 • Ferie og sygdom/barsel
  Du kan ikke holde ferie, hvis du er sygemeldt, inden ferien begynder. Du vil i de tilfælde have krav på at holde ferien på et senere tidspunkt, og hvis det ikke er muligt inden for ferieåret, kan du få pengene udbetalt.
   
  Du skal være opmærksom på, at du heller ikke må tage på planlagte rejser, mens du er sygemeldt. Hvis du ønsker at rejse trods din sygemelding, skal du aftale med din arbejdsgiver, at det er i orden.
   
  Hvis du bliver syg, efter du har påbegyndt din ferie, har du krav på erstatningsferie, når du har været syg i 5 dage. Du skal melde dig syg hos arbejdsgiver og selv dokumentere sygdommen ved en lægeerklæring. De 5 dage begynder at tælle fra den dag, du melder dig syg hos arbejdsgiver.

  Barsel
  Barsel er en såkaldt feriehindring. Du kan ikke holde barsel og ferie samtidig. Hvis du ikke kan nå at holde din ferie inden ferieårets udløb, kan du enten få din ikke-afholdte ferie udbetalt eller overført til senere afholdelse.
 • Udbetaling af feriegodtgørelse uden at ferie holdes
  Hvis du er helt eller delvist afskåret fra at holde ferie pga. sygdom, barsel, militærtjeneste, ophold i udlandet, indsat i fængsel eller lignende kan du få udbetalt din optjente feriegodtgørelse uden, at der afholdes ferie.
   
  Dette kan for hovedferiens vedkommende ske efter udløbet af ferieperioden (1. maj - 30. september) og for restferiens vedkommende efter udløbet af ferieåret.
 • Kan du ikke nå at holde din restferie? 
  Har du ferie tilbage, som du ikke kan nå at holde inden 1. maj, så skal du indgå en skriftlig aftale om overførsel af ferie til nyt ferieår med din arbejdsgiver senest den 30. september efter ferieårets udløb.
   
  Det er en mulighed, du har, ikke en ret. Vil din arbejdsgiver ikke aftale overførsel af din restferie, så har du krav på, at ferien bliver holdt inden det gamle ferieårs udløb.
   
  Har du en lovlig feriehindring op til ferieårets udløb - fx sygdom eller barsel - eller ønsker du at få den 5. ferieuge udbetalt, så skal du rejse kravet over for din arbejdsgiver eller feriekonto senest 3 år efter ferieårets udløb. I modsat fald mister du dine feriepenge.
   
  Retten til at overføre den 6. ferieuge eller få den udbetalt kan godt følge andre regler. Er du ansat i det offentlige, vil du automatisk få udbetalt den 6. ferieuge ved ferieårets slutning - både hvis du ikke har nået at holde den, og hvis du har indgået en aftale om overførsel til næste år. Er du privatansat vil reglerne typisk fremgå af din ansættelseskontrakt eller af personalehåndbogen.
Mit JA