Gå til sidens indhold

Graviditet og arbejdsmiljø

Der gælder særlige regler på arbejdspladsen, som skal beskytte gravide mod at blive udsat for påvirkninger, der belaster graviditeten og barnets udvikling i livmoderen.

Vær opmærksom på dit arbejdsmiljø, når du er gravid. Tal med din arbejdsgiver, hvis du har mistanke om forhold på din arbejdsplads, der er belastende for din graviditet. Det kan være ting som arbejdsstillinger, kemiske stoffer, smitterisiko eller arbejdstider.
 
Din arbejdsgiver har pligt til at vurdere, om du, som gravid medarbejder, er udsat for påvirkninger, der kan indebære fare for graviditeten eller det ufødte barn. Hvis det er tilfældet, skal der foretages en konkret risikovurdering, der eventuelt kan føre til omplacering til andre opgaver eller fraværsmelding.
 
Du har pligt til at fortælle din arbejdsgiver om graviditeten senest 3 måneder før forventet fødsel, men det kan - af hensyn til din og dit barns sikkerhed og sundhed - være en god ide at fortælle din arbejdsgiver tidligt, at du er gravid.
 
Du kan læse mere om den gravides arbejdsmiljø hos Arbejdstilsynet
 • Arbejdsmedicinske klinikker
  Hvis du er i tvivl om de risici, der eventuelt er på din arbejdsplads i forbindelse med din graviditet, kan du tage kontakt til din lokale arbejdsmedicinske afdeling på hospitalet. De arbejdsmedicinske klinikker undersøger, om en patients sygdom skyldes arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder på en virksomhed kan henvende sig til en arbejdsmedicinsk klinik eller blive henvist af fx egen læge, arbejdsmiljøorganisationen eller fagforeningen.
   
  Afdelingen kan inddrages i spørgsmål vedrørende mistanke om skadelig påvirkning i den gravides arbejdsmiljø. Det kan enten ske telefonisk, eller den gravide kan henvises til afdelingen. Ved henvisning går afdelingen ind i en individuel vurdering og udredning med eventuel inddragelse af arbejdsgiveren. Såfremt der er behov for yderligere vurdering, kan arbejdsmedicinsk afdeling også foretage virksomhedsbesøg.
   
  Formålet er at afdække, om du kan fortsætte i arbejdet, skal omplaceres eller fraværsmeldes efter dagpengelovens bestemmelser. Samtidig vurderer arbejdsmedicinsk afdeling, om du allerede har været eksponeret for en fosterskadelig påvirkning samt foretager et skøn over risikoen for, at der er sket skade på fostret.
   
  Arbejdsmedicinsk afdeling kan også gå ind i en retrospektiv vurdering af arbejdsmiljømæssige påvirkninger efter et indtruffet uønsket graviditetsudfald, fx et misdannet barn eller en spontan abort.
   
 • Sygemelding i forbindelse med graviditet
  Gravide kan fraværsmeldes efter Barselslovens § 6 stk. 2, nr. 1 eller nr. 2. Sygdom i relation til graviditeten (§ 6, stk. 2, nr. 1): Hvis det efter lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvinden eller fostret, fraværsmeldes den gravide.
   
  Fraværsmeldingen sker på en særlig formular, der indsendes af den praktiserende læge til kommunen. Fraværsmeldingen kan gælde hele graviditeten eller nogle uger/måneder. Barselsdagpenge udbetales fra kommunen fra 1. dag ifølge barselsloven. Det er dog en forudsætning, at risikofaktorerne ikke umiddelbart kan fjernes, og at den gravide ikke kan flyttes til anden passende beskæftigelse i virksomheden.
 • Q-feber
  Sundhedsstyrelsen skriver om gravide og Q-feber: Q-feber er ikke en ny sygdom, men udsættelse for smitte i Danmark sker formentlig langt hyppigere end tidligere antaget, især for mennesker, der arbejder med kvæg. For de fleste betyder dette sygdomsmæssigt ikke noget. I nogle tilfælde medfører smitte influenzalignende symptomer, evt. lungebetændelse. Personer med nedsat immunsvar og personer med kroniske hjertelidelser (især ved hjerteklapper) har en øget risiko for at få mere alvorlige sygdomsforløb. Q-feber kan behandles med antibiotika.
   
  Q-feber kan fremkalde abort hos mennesker, også uden at den gravide selv bliver syg. Der er endnu ikke identificeret gravide i Danmark, der har aborteret pga. Q-feber, men enkelte gravide er sat i behandling, efter at have fået påvist akut infektion.
   
  Myndighederne anbefaler derfor, at følgende personer ikke opholder sig i kvæg-, fåre- eller gedebesætninger, hvor der er mistanke om Q-feber:
   
  • Gravide
  • Personer med svækket immunsystem og/eller kroniske hjertesygdomme, især i form af hjerteklapsygdomme
  Hvis ærindet er tvingende, anvendes støvmasker med P3 filter. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen  
Mit JA