Gå til sidens indhold

Arbejdstid

Der er ingen generel lov om en 37-timers arbejdsuge. Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten, som enten hviler på en overenskomst/lokalaftale eller er en individuel aftale.

Det gælder for de fleste akademikere, at arbejdstiden normalt udgør 37 timer om ugen for et fuldtidsjob. Formuleringen dækker over, at du i princippet ikke tæller, hvor mange timer du arbejder, men at det er opgaverne, der definerer arbejdstiden.

Det betyder, at der vil være nogle dage og uger, hvor man arbejder mere end 37 timer i gennemsnit mod så at kunne arbejde mindre end 37 timer i gennemsnit i andre uger.

Hvis du vedvarende har mere end 37 timer i gennemsnit, er det nødvendigt, at ledelsen og medarbejderen tager en drøftelse af arbejdsopgaverne med henblik på at få opgaverne til at passe med arbejdstiden.

Regler om arbejdstid

I Danmark er de overordnede regler om arbejdstid fastsat i lov om implementering af arbejdstidsdirektivet og arbejdsmiljøloven. Er du ansat i henhold til en overenskomst, finder du reglerne i overenskomsterne.

Arbejdstidsdirektivet fastsætter, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer over en 4 måneders periode. Der er altså ingen lovbestemte krav om, at arbejdstiden skal være præcis 37 timer. Her kan du læse arbejdsdirektivet

 

 • Arbejdstid på det offentlige område
  Ansatte i staten, regionerne og kommunerne har en 37 timers arbejdsuge i gennemsnit. Det er fastlagt i overenskomsterne. At der er tale om et gennemsnit betyder, at arbejdstiden i nogle uger godt kan overstige 37 timer, når den så i andre uger er under 37 timer.
   
  Man kan sige, at AC-overenskomsterne har en indbygget flekstidsordning.
   
  Arbejdstiden er inklusive en ½ times frokostpause.
   
  Hvis du vedvarende har mere end 37 timer i gennemsnit, er det nødvendigt, at du tager en drøftelse med din ledelse om dine arbejdsopgaverne med henblik på at få opgaverne til at passe med arbejdstiden. Se i øvrigt Mer- og overarbejde. 
   
 • Arbejdstid på det private område
  Hvis du er ansat i den private sektor på en kontrakt uden overenskomst, skal du derfor i forbindelse med ansættelsen være meget opmærksom på reglerne om arbejdstid. Du skal især være opmærksom på, hvorvidt arbejdstiden er opgjort inklusive eller eksklusive frokost.
   
  Det er arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår arbejdstiden skal placeres. Derfor er det en god ide, at arbejdstidens placering fremgår af ansættelseskontrakten.
   
  Arbejdsmiljøloven fastsætter reglerne om hviletid. Der skal inden for hvert døgn, regnet fra normal arbejdstids begyndelse, være en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer (11-timersreglen). Der skal inden for hver periode på 7 døgn være mindst 1 fridøgn.
   
  Danmark har ingen generel lov, som fastsætter den ugentlige arbejdstid. Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten, som enten hviler på en overenskomst/lokalaftale eller er en individuel aftale.
   
  Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for jordbrugsakademikere ansat på det private område varierer meget. Nogle har en veldefineret arbejdstid - typisk 37 timer ugentligt, mens andre skal bruge den tid, det tager at løse arbejdsopgaverne.
   
  Den sidste variation indeholder en naturlig risiko for, at arbejdstiden stiger og ikke holdes på et acceptabelt niveau. JA anbefaler derfor, at omfanget og placeringen af arbejdstiden fremgår af ansættelseskontrakten.
   
  Arbejdstiden for privatansatte, der ikke er omfattet af en overenskomst, reguleres af ansættelseskontrakten, lokale aftaler og arbejdstidsdirektivet.
   
  Arbejdsmiljøloven begrænser arbejdsgiverens ret til frit at tilrettelægge arbejdstiden. Du har således ret til en sammenhængende hvileperiode på 11 timer i døgnet, ligesom du har ret til 1 ugentligt fridøgn i hver 7 døgns periode.
Mit JA