Gå til sidens indhold

Virksomhedsoverdragelse

Du har en række rettigheder, som medarbejder, hvis din arbejdsplads bliver solgt eller fusionerer.

Når arbejdsplads bliver solgt eller fusioneret med en anden virksomhed, opstår der ofte utryghed blandt medarbejderne.

Hvad betyder det nu for mig? Hvilke arbejdsopgaver skal jeg fremover varetage? Flyttes min arbejdsplads geografisk? Bliver jeg sagt op eller hvad?
 
Dine rettigheder og pligter beskrives kort nedenfor.

Kontakt altid JA, hvis din arbejdsplads virksomhedsoverdrages/fusioneres.

Overdragelse

Når den virksomhed du arbejder for (kaldes overdrager) bliver overdraget til en anden virksomhed (kaldes erhverver), fx gennem salg, overdragelse, fusion, videresalg af virksomhed ved konkursbo, overtager den nye virksomhed også nogle forpligtelser og rettigheder, som allerede eksisterer hos virksomheden, der bliver overdraget.

Det gælder:
• Kollektiv overenskomst og aftale
• Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed
• Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

En undtagelser er, at den virksomhed, der har erhvervet en virksomhed eller dele af den, ikke har
forpligtelser over for dig som lønmodtager, når det drejer sig om ydelser i forbindelse med alderdom og invaliditet eller ydelser til efterladte relateret til pensionsordninger.

 

 • Information om overdragelse

  Du har krav på, at din arbejdsgiver i rimelig tid inden overdragelsen af underretter dig om:

  • Datoen eller den foreslåede dato for overdragelsen
  • Årsagen til overdragelsen
  • Overdragelsens juridiske, økonomisk og sociale følger for dig
  • Eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne.

  Underretning skal senest ske, inden dit ansættelsesforhold og arbejdsvilkår berøres direkte af overdragelsen.

 • Ændringer af løn- og ansættelsesvilkår

  Hvis erhverver ønsker at foretage væsentlige ændringer i dine ansættelsesforhold, skal de varsles med arbejdstagers opsigelsesvarsel. Ønsker du ikke at fortsætte i ansættelsesforholdet med de varslede ændringer, kan du afslå og betragte dig selv som opsagt med de rettigheder en opsigelse indebærer.

  Foretager virksomheden væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet inden udløbet af arbejdstagers opsigelsesvarsel, er du berettiget til at afslå og fratræde med fuld løn indtil udløbet af opsigelsesvarslet.

  Eksempler på ændringer som anses for væsentlige:
  • Nedsættelse af løn og pension
  • Forhøjelse af arbejdstid, fx ikke-betalt frokost
  • Bortfald af ekstra ferie – feriefridage
  • Indsættelse af klausuler
  • Ændring af arbejdsstedets adresse
  • Ændring af stillingsindhold
  • Ændring af stillingsbetegnelse (leder – ikke-leder)
  • Fri bil
  • Bortfald af løn under barsel.

 • Opsigelse og fratrædelse

  Først og fremmest skal det slås fast, at virksomhedsoverdragelse og fusion ikke er en gyldig begrundelse for at opsige dig.

  Derimod er de følger, som ofte optræder i kølvandet på en fusion eller virksomhedsoverdragelse økonomiske, tekniske og organisatoriske ændringer, der, hvis de medfører beskæftigelsesmæssige ændringer, er en saglig opsigelsesgrund.

  Hvem skal du så rette dit krav imod, når enten en væsentlig stillingsændring ikke kan accepteres, eller der er faldet en opsigelse?

  Det kommer an på tidspunktet, hvor den gives.

  Hvis du er opsagt og fratrådt inden overdragelsen
  • Kravet rettes mod overdrager – dog -
  • Kravet kan rettes såvel mod overdrager som mod erhverver, hvis det er meget kort tid før overdragelsen

  Hvis du er opsagt før overdragelsestidspunktet, men fratræder efter overdragelsen:
  • Kravet rettes mod overdrager (efter blot 1 arbejdsdag)

  De krav, som kan blive aktuelle at rette mod den relevante arbejdsgiver, er fx:
  • Minimalerstatning
  • Fritstilling
  • Erstatning for usaglig opsigelse
  • Fratrædelsesgodtgørelse

  Dine rettigheder efter opsigelsen:
  • Løn i opsigelsesperioden
  • Evt. fratrædelsesgodtgørelse efter 12 eller 17 års ansættelse
  • Restferiepenge indbetalt til FerieKonto
  • Evt. 1. og 2. ledighedsdag

  Til forhandling:
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Fritstilling
  • Konsulentbistand
  • Kompetencegivende kursus

   

Mit JA