Gå til sidens indhold

Udflytning

Hvis din arbejdsplads skal flytte, gælder en række regler og retningslinjer.

Når arbejdspladsen flytter

Som udgangspunkt har arbejdsgiver den frie ret til at bestemme, fra hvilken adresse arbejdet skal udføres. Arbejdsgiver kan vælge at flytte enkelte opgaver, flytte hele kontorenheder, flytte en hel styrelse eller måske et helt ministerium.

Hvis en flytning af arbejdspladsen vil medføre væsentlige ændringer af dine vilkår, typisk en væsentlig længere transport, er der tale om en væsentlig stillingsændring, som der gælder særlige regler for.

Væsentlig stillingsændring

Hvornår der er tale om en væsentlig stillingsændring, beror på et individuelt skøn, så kontakt straks JA med din konkrete sag.

Er der tale om en væsentlig stillingsændring, bliver du i princippet afskediget fra din stilling og derefter tilbudt den samme stilling, som nu ligger på en ny adresse.

Du skal varsles med et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. Det vil sige mellem 3 og 6 måneder afhængigt af, hvor længe du har været ansat.

Inden din arbejdsplads eventuelt bliver flyttet til en ny adresse, skal du høres efter forvaltningslovens regler. Det betyder, at din arbejdsgiver skal sende dig et brev, hvor arbejdsgiver oplyser om vilkårene for den nye stilling. Du har herefter mulighed for at tilkendegive, om du ønsker at takke ja til stillingen det nye sted eller ønsker at sige nej tak.

Nej tak

Hvis du takker nej til at flytte med til den nye adresse, vil du være at betragte som afskediget fra din stilling. Det vil sige, at du fratræder, når dit opsigelsesvarsel udløber, og herefter kan du henvende dig i din A-kasse med de rettigheder, som gælder for medarbejdere, der er blevet opsagt.

Hvis du har været ansat i 12 eller 17 år, vil du desuden være berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 1 eller 3 måneders løn.

Ja tak

Ønsker du derimod at flytte med til de nye omgivelser, vil du skulle tiltræde dit arbejde det nye sted på den anførte dato.

Flyttegodtgørelse

Ifølge den statslige overenskomst for akademikere er du i dette tilfælde omfattet af statens aftale om flyttegodtgørelse.

Ifølge denne aftale kan du dels få nogen godtgørelse for dobbelt husførelse, dels få nogen godtgørelse for selve flytningen og dertil relaterede omkostninger.

Erfaringsmæssigt dækker det ikke alle de udgifter, som følger af en flytning, men det hjælper.

Der skal være årsagssammenhæng mellem forflyttelsen og medarbejderens flytning af bopæl, men der behøver ikke nødvendigvis at være et tidsmæssigt sammenfald mellem forflyttelsen og flytningen.

Det vil bero på en konkret vurdering, som foretages af arbejdsgiver. Fx vil en medarbejder godt kunne pendle i en periode mellem hjem og det nye arbejdssted for så siden at beslutte at flytte, hvis det ikke hænger sammen familiemæssigt, og medarbejderen vil stadig være berettiget til flyttegodtgørelse.

Perioden frem til flytningen

Når arbejdspladser flytter, kan der opstå situationer, hvor en medarbejder i opsigelsesperioden bliver nødt til at udføre arbejdsopgaver på den nye adresse. Det gælder også, selv om du ikke har ønsket at flytte med til de nye omgivelser.

I de tilfælde skal du kompenseres for de merudgifter/gener, der følger af, at arbejdet udføres et nyt sted. Det vil typisk dreje sig om udgifter til transport og medregning af rejsetid som arbejdstid, men det kan også handle om udgifter til børnepasning eller andet.

Tjenestemænd

For de fleste tjenestemænd gælder det, at man er ansat inden for et ministerområde eller en styrelse. I de tilfælde skal man som ansat kunne tåle en hel del i forbindelse med en forflyttelse, før en selvvalgt afskedigelse kan komme på tale. Tjenestemanden har med andre ord en større forpligtelse til at følge jobbet, end der gælder for overenskomstansatte.

Aftalen om flyttegodtgørelse gælder også for tjenestemænd.

Mit JA