Regler og frister

 

​Du kan selv sige din stilling op, og du kan opsiges, når opsigelsen kan begrundes enten i dine egne forhold eller i arbejdsgiverens forhold.

Bemærk - der gælder specielle regler for tjenestemænd og åremålsansatte.

En opsigelse skal være sagligt begrundet enten i arbejdsgiverens forhold (fx omstrukturering) eller i dine egen forhold (fx manglende kvalifikationer eller samarbejdsproblemer). Bliver du sagt op pga. dine egne forhold, forudsættes normalt, at der er givet en advarsel. En advarsel skal angive, hvilke forhold, der ikke kan accepteres, og hvordan du skal rette op på problemet.
 
Opsigelsesvarsel
Opsigelsesvarslet for funktionærer er afhængig af ansættelsesforholdets længde:
 
Ansættelsestid - Opsigelsesvarsel 
 
 • Under 6 måneder: 1 måned (opsigelse inden udgangen af den 5. måned) 
 • 6 måneder – 3 år: 3 måneder (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder) 
 • 3 år – 6 år: 4 måneder (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder) 
 • 6 år – 9 år: 5 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder) 
 • 9 år -: 6 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder)
Prøvetid
Der kan aftales en prøvetid. Prøvetiden kan maks. gælde 3 måneder. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel er 14 dage i prøvetiden. Opsigelsesvarslet skal kunne indeholdes i prøvetiden, hvilke betyder, at arbejdsgiver i givet fald skal opsige dig inden udgangen af 2 måneder 2 uger.
 
Du kan selv i prøvetiden sige op fra dag til dag, hvis andet ikke er aftalt.
 
120-dags-reglen
Hvis du er privatansat kan det i din overenskomst eller kontrakt være aftalt, at du kan opsiges med 1 måneds varsel, hvis du har været syg i 120 dage inden for de seneste 12 måneder.
 
Det forudsættes, at du er syg på opsigelsestidspunktet, og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.
 
Arbejdsgivers opsigelse
Arbejdsgiverens opsigelse skal være skriftlig. I henhold til Funktionærloven er der dog ikke tale om et gyldighedskrav, men et bevisbyrdekrav.
 
Opsigelsen skal tillige være saglig. For at du kan vurdere, om opsigelsen er saglig, skal du have en begrundelse for opsigelsen.
I henhold til Funktionærloven kan du, hvis du på opsigelsestidspunktet har været ansat i mindst 1 år, i tilfælde af usaglig opsigelse få en økonomisk godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes skønsmæssigt og afhænger af ansættelsesforholdets varighed, din alder samt forholdene omkring opsigelsen i øvrigt.
Du skal kvittere for modtagelsen af opsigelsen, men behøver ikke at erklære dig enig i indholdet. Har du bemærkninger til opsigelsen, er det vigtigt at fremkomme med disse. Et godt råd er at tage en bisidder med til det møde, hvor din arbejdsgiver ønsker at tale med dig om dit ansættelsesforhold.
 
Kontakt altid JA i forbindelse med en opsigelse.
Eksempler på egne forhold, der kan begrunde en opsigelse
Du kommer for sent, går for tidligt, videregiver fortrolige oplysninger til uvedkommende, er beruset i arbejdstiden, forulemper kolleger, kunder eller klienter (ikke nødvendigvis fysisk) eller undlader at udføre pålagte opgaver. Samarbejdsproblemer kan tillige begrunde en opsigelse.
 
I henhold til retspraksis indgår følgende bl.a. i vurderingen af, om arbejdsgiver kan dokumentere, at der har været samarbejdsproblemer:
 
 • At der har været problemer.
 • At disse er af væsentlig betydning for arbejdets udførelse.
 • At årsagen i det væsentligste kan henføres til dig.
 • At arbejdsgiver har påtalt forholdet over for dig (skriftlig advarsel).
 • At der har været udfoldet rimelige bestræbelser fra arbejdsgivers side på at løse problemet.
 • At du har haft en rimelig tidsfrist til at rette op på de/det påtalte forhold.
 • Eksempler på arbejdsgivers forhold, der kan begrunde en opsigelse.
 • Arbejdsmangel i form af faldende ordretilgang, omstrukturering eller bortfald af bestemte arbejdsfunktioner.
Bortvisning
I nogle tilfælde kan en misligholdelse af dit ansættelsesforhold være så groft, at arbejdsgiver kan bortvise dig med øjeblikkelig varsel.
 
Egen opsigelse
Du kan selv sige din stilling op med 1 måneds varsel. Du kan indgå aftale med arbejdsgiver om forlængelse af opsigelsesvarslet. I givet fald skal arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende.
Din opsigelses skal skriftlig. Kravet om skriftlighed er ikke et gyldighedskrav, men et bevisbyrde krav.
For tjenestemænd gælder specielle regler.
 
Godtgørelse ved fratræden
I henhold til Funktionærloven har du ret til en særlig fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt efter mindst 12 års ansættelse. Du har krav på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, hvis du bliver opsagt og på fratrædelsestidspunktet har været ansat i henholdsvis 12 eller 17 år.
 

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015