Advarsel

 

Tjenstlige samtaler - advarsler
Det er arbejdsgiverens ret at bestemme, hvordan arbejdet skal udføres. Hvis en arbejdsgiver sagligt kan begrunde, at der er tale om alvorlige problemer med hensyn til den måde, en medarbejder udfører sit arbejde på, kan arbejdsgiveren give en
advarsel.

En advarsel er en streg i sandet. Den indskærper, at en bestemt adfærd, handling eller andet ikke vil blive accepteret. Hvis ikke anvisningerne følges, kan det få konsekvenser for ansættelsesforholdet.

En advarsel kan enten være mundtlig eller skriftlig, men da arbejdsgiveren i en eventuel efterfølgende afskedigelsessag har bevisbyrden for, at der tidligere er givet en advarsel, samt for advarslens indhold, vil mundtlige advarsler i praksis kunne  give bevismæssige problemer.
 
Advarslens indhold
En advarsel er et ledelsesinstrument, hvis formål det er at løse de problemer, der måtte være, så en afskedigelse kan undgås. En advarsel er i princippet ikke en "straf", men en konstruktiv indsats fra ledelsen. Hvis en advarsel skal fungere, så forudsætter det:
 
  • At den præcist angiver, hvilke forhold din chef er utilfreds med. Det kan fx være, at du ikke møder til tiden, eller at du ikke overholder deadlines.
  • At der står, hvordan du kan rette op på problemerne, samt hvilke konsekvenser det vil få, hvis du ikke gør det.
  • At den er tidsbegrænset.
Hvis der i advarslen blot står, at du ikke må "udvise generel negativ adfærd", så er den så vag, at du ikke har mulighed for at vide, hvordan du kan gøre noget ved det. Manglende eller ufuldstændig advarsel kan betyde, at en eventuel efterfølgende afskedigelse vil kunne blive anset for usaglig.
 
Ligeledes skal du være opmærksom på, at en advarsel kan forældes. Hvor lang tid der går, før en advarsel er forældet, og dermed mister sin virkning, afhænger af den konkrete forseelse. En advarsel givet på baggrund af en alvorlig forseelse vil have virkning i længere tid, end en advarsel givet for en mindre forseelse.
 
Du bør som medarbejder være opmærksom på:
 
  • At det kan være en god ide at tage en bisidder med til samtalen. Gerne din tillidsrepræsentant, men ellers en kollega, et familiemedlem eller en bekendt.
  • At det er arbejdsgiveren, der bestemmer. Du bør derfor tage ledelsens oplevelse til efterretning og søge at forbedre din indsats på de angivne punkter. Uagtet at du ikke er enig i det, ledelsen fremfører. 
  • At det skal være klart for dig, hvad det er, du skal ændre for at kunne forbedre din indsats.
  • At dine egne bemærkninger også fremgår af referatet.
  • At fremføre, hvad du mangler for at kunne forbedre situationen.
  • At der skal aftales en dato for, hvornår advarslen bortfalder.
  • At kontakte JAs sekretariat.
 
 

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015