Arbejdstid

 

​I Danmark er de overordnede regler om arbejdstid fastsat i lov om implementering af arbejdstidsdirektivet og arbejdsmiljøloven. Er du ansat i henhold til en overenskomst, finder du reglerne i overenskomsterne.

Arbejdstidsdirektivet fastsætter, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer over en 4 måneders periode. Der er altså ingen lovbestemte krav om, at arbejdstiden skal være præcis 37 timer.
 
Hvis du er ansat i den private sektor på en kontrakt uden overenskomst, skal du derfor i forbindelse med ansættelsen være meget opmærksom på reglerne om arbejdstid. Du skal især være opmærksom på, hvorvidt arbejdstiden er opgjort inklusive eller eksklusive frokost.
 
Det er arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår arbejdstiden skal placeres. Derfor er det en god ide, at arbejdstidens placering fremgår af ansættelseskontrakten.
 
Arbejdsmiljøloven fastsætter reglerne om hviletid. Der skal inden for hvert døgn, regnet fra normal arbejdstids begyndelse, være en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer (11-timersreglen). Der skal inden for hver periode på 7 døgn være mindst 1 fridøgn.
 
Danmark har ingen generel lov, som fastsætter den ugentlige arbejdstid. Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten, som enten hviler på en overenskomst/lokalaftale eller er en individuel aftale.
 
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for jordbrugsakademikere ansat på det private område varierer meget. Nogle har en veldefineret arbejdstid - typisk 37 timer ugentligt, mens andre skal bruge den tid, det tager at løse arbejdsopgaverne.
 
Den sidste variation indeholder en naturlig risiko for, at arbejdstiden stiger og ikke holdes på et acceptabelt niveau. JA anbefaler derfor, at omfanget og placeringen af arbejdstiden fremgår af ansættelseskontrakten.
 
Arbejdstiden for privatansatte, der ikke er omfattet af en overenskomst, reguleres af ansættelseskontrakten, lokale aftaler og arbejdstidsdirektivet.
 
Arbejdsmiljøloven begrænser arbejdsgiverens ret til frit at tilrettelægge arbejdstiden. Du har således ret til en sammenhængende hvileperiode på 11 timer i døgnet, ligesom du har ret til 1 ugentligt fridøgn i hver 7 døgns periode.
 

 Arbejdstid - privat - arkiv

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 18-08-2017