OK18 og dig

 

Det handler om dig – din løn og dine arbejdsvilkår – når overenskomstforhandlingerne på det offentlige område går i gang.

Den offentlige overenskomst OK18 skal være forhandlet på plads pr. 1. april næste år. JA har formuleret og konkretiseret forslagene til OK 18-krav, som ultimo august er sendt videre til Akademikerne.

Alle JAs medlemmer har haft mulighed for at bidrage med input. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget med gode, relevante forslag til, hvad vi skal bringe i spil ved forhandlingsbordet.

Hvilke krav er sendt videre?
Sikring af reallønnen og generelle lønstigninger står øverst på kravslisten. Der er forventninger til, at den forbedrede økonomi giver en større økonomisk ramme ved OK18 (se oversigt nedenfor).

Lige så vigtigt er kravet om sikring af arbejdstid. Det sker i lyset af, at de offentlige arbejdsgivere i disse år går benhårdt efter ensidige effektiviseringstiltag og omkostningsreduktioner i forhold til de ansatte. Alt, hvad der ikke fremgår direkte af overenskomsten, bliver testet af arbejdsgiver, som går til den yderste kant af teksten. Det gælder navnlig i forhold til arbejdstid, herunder antallet af timer, rådighedsforpligtelser, merarbejde, placeringen af arbejdstiden mv. Kravet hænger tæt sammen med kravet om fokus på psykisk arbejdsmiljø - klare rettigheder om arbejdstid vil værne om et godt psykisk arbejdsmiljø.

I forhold til udflytning stiller JA en række krav, der skal ses sammen med, at der i den kommende tid vil ske flere udflytninger af statslige arbejdspladser. Erfaringerne fra de hidtidige udflytninger skal være med til at sikre større klarhed over rettigheder og bedre sikring af de medlemmer, der berøres.

Ud over en række krav, der omfatter TR-funktionen, stiller JA krav om, at vi sikrer vores seniorliv, da vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet. Det er oplevelsen på arbejdspladserne, at det er blevet vanskeligere at indgå aftaler om seniorordninger med nedsat arbejdstid. JA stiller derfor krav om en ret til at gå ned i tid for seniorer.

Det er også vigtigt, at vi sikrer, at seniorer fastholdes som attraktiv arbejdskraft hele livet. Desværre oplever mange, at adgangen til kompetenceudvikling og jobudvikling aftager med alderen, hvorfor det er vigtigt, at seniorer får sikret adgang til kompetence- og opgaveudvikling gennem hele arbejdslivet.

Hvad sker der videre?
Næste led i processen er, at Akademikerne fastlægger de fælles krav med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), hvor alle organisationer med medlemmer i staten er repræsenteret, og med Forhandlingsfællesskabet, hvor alle organisationer med medlemmer i kommuner og/eller regioner er repræsenteret.

I december 2017 udveksles kravene med arbejdsgiverne, som også har deres krav med til forhandlingsbordet, og herefter begynder forhandlingerne om de enkelte krav og det samlede resultat.

JAs kravsliste ved OK18 i prioriteret rækkefølge:

  • LØN. Vi skal have en lønfremgang, og den skal mindst sikre os, at lønnen følger med prisudviklingen i samfundet.
  • FRIDAGE. De betalte fridage - den 24. december, den 31. december og grundlovsdag skal sikres i overenskomsten.
  • FROKOSTPAUSE. Den ret, vi efter overenskomsten har til en betalt frokostpause, skal skrives direkte ind i overenskomsten.
  • ARBEJDSTID. Vi skal sætte værn om de aftalte vilkår for almindelig arbejdstid og arbejdsuge.
  • PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Fokus på psykisk arbejdsmiljø og redskaber til selvledelse skal afspejles i det samlede overenskomstresultat.
  • UDFLYTNING. Medarbejderne skal sikres bedre rettigheder ved flytning af arbejdspladser.
  • MOBILITET. Der oprettes mobilitetsstillinger, som skal sikre udvikling i job, kompetencer og løn.
  • TR-VILKÅR. Det reelle indhold i TR- funktionen og TR-beskyttelsen skal sikres.
  • SENIORER. Seniorer skal have ret til nedsat tid som seniorordning, og vi skal sikre adgang til kompetence- og opgaveudvikling gennem hele arbejdslivet.

Læs mere om, hvordan OK18-forhandlingerne foregår

Siden opdateres løbende.

 Kontakt JA

Jane Marianne Ravn
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 06-09-2017