OK18 og dig

 

Overenskomst 2018 kommuner

JA til OK18 ved urafstemningen

Du kan læse de relevante forlig her:

På det statslige område

På det kommunale område

På det regionale område

 *


SIDSTE NYT fra det lange forhandlingsforløb - kun af historisk interesse

- Målet var at lande et resultat ved forhandlingsbordet, og det lykkedes. Jeg er tilfreds med resultatet, men lige så meget med processen. Vi har været i den enestående situation, at et enormt sammenhold arbejdstagerne imellem har givet et tilfredsstillende resultat. Jeg håber, at det kan være vejen frem ved kommende problemstillinger på arbejdsmarkedet: At de løses i fællesskab, udtaler Jess Jørgensen, formand for JAs forhandlingsudvalg i forbindelse med forliget.

Der foregår organisationsforhandlinger frem til 18. maj, og først herefter aftaler Akademikerne den endelige afstemningsmåde og -procedure for de enkelte organisationer.

Læs hele kommentaren

*

Der er til aften lørdag den 28. april landet et godt resultat på det statslige område, og dermed er der aftaler på plads for samtlige offentlige ansatte i kommuner, regioner og stat.

- Vi kan være stolte af det, vi har opnået sammen, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Læs mere

*

Det regionale område er i mål. Akademikerne er sammen med FTF-forbundene natten til lørdag den 28. april blevet enige om et forlig med Regionerne. Resultatet kom på plads, fordi Akademikerne og FTF-forbundene til det sidste holdt sammen og holdt presset på arbejdsgiver.

Med forliget er der opnået aftale om en overenskomstsikring af den betalte spisepause samt en lønudvikling, som følger det private og oveni betyder, at privatlønsværnet bliver fjernet.

Læs mere

*

Tidligt fredag den 27. april er der indgået aftale om overenskomsten på det kommunale område.

På Akademikernes område indeholder de aftalte overenskomster bl.a. en overenskomstmæssig sikring af spisepausen, fjernelse af privatlønsværnet og en lønudvikling svarende til det private område. Der er samtidig opnået en enighed om lærernes arbejdstid mellem lærerne og KL, og dermed er alle fagbevægelsens hovedkrav blevet opfyldt i forhandlingerne.

Læs mere

*

På det regionale område har LO-organisationerne den 25. april indgået forlig med RLTN - Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Akademikerne og FTF er ikke en del af forliget - bl.a. fordi det ikke indeholder en eksplicitering af den betalte frokostpause som en overenskomstmæssig rettighed, hvilket netop er et af de tre hovedkrav, organisationerne er gået til forhandlingsbordet med.

Læs mere

Konflikten er udsat i 14 dage - for anden gang

Efter 5 timers overtid valgte forligsmanden onsdag den 18. april kl. 05 at udsætte den varslede konflikt i endnu 14 dage. Det betyder, at en strejke først kan træde i kraft efter den 6. maj og en lockout efter den 12. maj.

Bryder forhandlingerne sammen inden for den nye 14 dages periode, træder både strejke og lockout i kraft på 5. dagen. Parterne er indkaldt til møde igen hos forligsmanden på fredag den 20. april.  

Læs også Håb for den danske model

*

Forligsmanden udsætter strejke og lockout i 2 uger
Det skete den 28. marts, og hvis det ikke lykkes at komme i mål med forhandlingerne inden for de 14 dage, og hvis forligsmanden hverken udsætter konflikten yderligere eller erklærer forhandlingerne for afsluttet, da vil konflikten blive parallelt forskudt med opstart på 5. dagen efter de varslede arbejdsstandsninger - dvs. 22. april for strejke hhv. 28. april for lockout.

Hvis forligsmanden derimod inden for de 14 dage erklærer forhandlingerne for afsluttede uden resultat, får du besked her på hjemmesiden. Der kan tidligst iværksættes konflikt 5 dage efter, forligsmanden har opgivet.

Påskehilsen fra JAs formand

*

Læs også Konflikt ABC og Konflikten og dig

Din pensionsordning ved konflikt

Akademikernes konfliktvejledning marts 2018

Lockoutvarsler for stat, kommuner og regioner 

Danmarkskort med aktiviteter under konflikten

*

Faktaunivers om den betalte spisepause
Retten til den betalte spisepause for offentligt ansatte er en af de store knaster mellem parterne ved OK18. Men hvad er egentlig problemet?
 
*

KL, RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Moderniseringsstyrelsen har udsendt et omfattende varsel om lockout og boykot med virkning fra tirsdag den 10. april.

I alt er ca. 250.000 ansatte i kommunerne, ca. 70.000 ansatte i regionerne og 120.000 ansatte i staten omfattet af lockouten.

Det er arbejdsgivers ansvar at informere dig om, hvorvidt du er omfattet af lockouten.

Læs mere

*

JA har modtaget et omfattende lockoutvarsel fra den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen. Stort set alle medarbejdere i staten er omfattet af den varslede lockout, der reelt lukker stort set alle statslige arbejdspladser ned, hvis lockouten træder i kraft 10. april.

Hvis du er omfattet af de faglige organisationers strejkevarsel, skal du fortsat strejke fra 4. april – også selvom du er undtaget fra lockoutvarsel.

Læs mere

*

Finansministeriet har onsdag formiddag 7. marts varslet en omfattende lockout af 120.000 ansatte i staten.

Hvis lockouten bliver en realitet, bliver 2 ud af 3 statslige ansatte udelukket fra at arbejde. Ifølge ministeren vil kun tjenestemænd og enkelte funktioner blive friholdt. Dermed bliver store dele af samfundet lammet, og arbejdsgiverne har gjort klar til et lovindgreb.

Læs mere

Kommuner og regioner fulgte efter onsdag eftermiddag med lockoutvarsel for 250.000 hhv. 70.000 ansatte.

Læs mere

*

På det kommunale og regionale område varsles der også konflikt nu mandag den 5. marts. Dermed står en samlet fagbevægelse i det offentlige fast på de centrale krav om at sikre reallønne, den betalte spisepause og forhandling om en arbejdstidsaftale for lærerne.

Læs mere

*

De statsansatte har nu fredag den 2. marts udsendt varsel om en storkonflikt. Hvis ikke der findes en løsning inden 4. april, er konflikten en realitet.

Læs mere 

Forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne for de offentligt ansatte brød sammen på statens område fredag den 23. februar. Finansministeriet har i forhandlingerne afvist at imødekomme organisationerne på to helt centrale punkter, som organisationerne hele tiden har meddelt var en forudsætning for en aftale.

Efterfølgende skete det samme på såvel det kommunale som det regionale område.

I den nuværende situation står alle offentligt ansatte sammen om at sikre ordentlige rammer og vilkår. Næste skridt er derfor, at vi er tvunget til at udsende konfliktvarsel. Alle medlemmer hører direkte fra JA, når varslet udsendes primo marts.

Vi har samlet en række svar på nogle af de spørgsmål, der kan have betydning for dig, ved en konflikt. Alle medlemmer bliver i øvrigt holdt orienteret om situationen.

Konflikt ABC (pixi)

OK-forhandlingerne er brudt sammen

Læs mere om, hvad en konflikt kan betyde for dig

*

Forhandlingerne er nu i gang, men det sker efter en længere udsættelse i de første uger af januar. Og for hver dag, der går, bliver der kortere tid til at forhandle. Kan parterne ikke blive enige, kan begge parter forsøge at tvinge den anden part til at acceptere at indgå aftale: Lønmodtagerne kan strejke, arbejdsgiverne kan lockoute.

Læs mere

*

Mandag den 22. januar blev CFU og Forhandlingsfællesskabet enige om, at der er substans i forhandlingerne mellem lærerne og KL, og derfor sætter man de øvrige forhandlinger på det kommunale og regionale område i gang efter 3 ugers udsættelse. Det samme vil ske på det statslige område.

Læs nyheden

*

Der er nu udvekslet krav med arbejdsgiverne på såvel det kommunale/regionale område som på statens område. Fredag den 15. december har Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område og CFU på det statslige område sat overenskomstforhandlingerne på standby og aflyset planlagte forhandlingsmøder, fordi arbejdsgiverparterne, KL og Finansministeriet, ikke har vist vilje til at lægge reelt indhold i forhandlingerne om lærernes arbejdstid.

Læs pressemeddelelsen: Udsættelse af forhandlingerne

I Jord & Viden 8 finder du en artikel med titlen De vanskeligste overenskomstforhandlinger i mands minde. Den giver et overblik over de vanskeligheder, som vore forhandlere kan se, der tårner sig op denne gang.

Læs også pressemeddelelserne:

*

Værd at vide om medlemskab og konfliktunderstøttelse

Bliver man del af en konflikt, får man ikke løn, men konfliktunderstøttelse.

Som medlem af JA får DU konfliktunderstøttelse efter de regler, som alle akademikerorganisationerne fastlægger sammen. Dette gælder dog kun, hvis DU er medlem før 1. januar 2018.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område OK18 begynder inden jul 2017, og meget står på spil. Også så meget, at det kan ende i en konflikt. De 3 betalte fridage - juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag - er allerede på vej væk. Og ministeren og Moderniseringsstyrelsen synes stædigt at holde fast i, at de kan fjerne frokostpausen med tre måneders varsel.

Skulle der være en enkelt jordbrugsakademiker, som har glemt, at JA er den overenskomstbærende organisation, kan han/hun altså IKKE regne med at få konfliktunderstøttelse uden medlemskab af JA. Heller ikke, hvis man er medlem af en anden organisation - eller slet ikke er medlem af en faglig organisation.

JAs overenskomst med staten gælder alle med en jordbrugsakademisk uddannelse. Og kun JA har overenskomst med staten for jordbrugsakademikere. Hvis man er medlem af en anden organisation, kan man derfor ikke regne med at få konfliktunderstøttelse fra akademikerfællesskabet. JA er jordbrugsakademikeres organisation.

*

Det handler om dig – din løn og dine arbejdsvilkår – når overenskomstforhandlingerne på det offentlige område går i gang.

Den offentlige overenskomst OK18 skal være forhandlet på plads pr. 1. april næste år. JA har formuleret og konkretiseret forslagene til OK 18-krav, som ultimo august er sendt videre til Akademikerne.

Alle JAs medlemmer har haft mulighed for at bidrage med input. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget med gode, relevante forslag til, hvad vi skal bringe i spil ved forhandlingsbordet.

Hvilke krav er sendt videre?

Sikring af reallønnen og generelle lønstigninger står øverst på kravslisten. Der er forventninger til, at den forbedrede økonomi giver en større økonomisk ramme ved OK18 (se oversigt nedenfor).

Lige så vigtigt er kravet om sikring af arbejdstid. Det sker i lyset af, at de offentlige arbejdsgivere i disse år går benhårdt efter ensidige effektiviseringstiltag og omkostningsreduktioner i forhold til de ansatte. Alt, hvad der ikke fremgår direkte af overenskomsten, bliver testet af arbejdsgiver, som går til den yderste kant af teksten. Det gælder navnlig i forhold til arbejdstid, herunder antallet af timer, rådighedsforpligtelser, merarbejde, placeringen af arbejdstiden mv. Kravet hænger tæt sammen med kravet om fokus på psykisk arbejdsmiljø - klare rettigheder om arbejdstid vil værne om et godt psykisk arbejdsmiljø.

I forhold til udflytning stiller JA en række krav, der skal ses sammen med, at der i den kommende tid vil ske flere udflytninger af statslige arbejdspladser. Erfaringerne fra de hidtidige udflytninger skal være med til at sikre større klarhed over rettigheder og bedre sikring af de medlemmer, der berøres.

Ud over en række krav, der omfatter TR-funktionen, stiller JA krav om, at vi sikrer vores seniorliv, da vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet. Det er oplevelsen på arbejdspladserne, at det er blevet vanskeligere at indgå aftaler om seniorordninger med nedsat arbejdstid. JA stiller derfor krav om en ret til at gå ned i tid for seniorer.

Det er også vigtigt, at vi sikrer, at seniorer fastholdes som attraktiv arbejdskraft hele livet. Desværre oplever mange, at adgangen til kompetenceudvikling og jobudvikling aftager med alderen, hvorfor det er vigtigt, at seniorer får sikret adgang til kompetence- og opgaveudvikling gennem hele arbejdslivet.

Hvad sker der videre?

Næste led i processen er, at Akademikerne fastlægger de fælles krav med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), hvor alle organisationer med medlemmer i staten er repræsenteret, og med Forhandlingsfællesskabet, hvor alle organisationer med medlemmer i kommuner og/eller regioner er repræsenteret.

I december 2017 udveksles kravene med arbejdsgiverne, som også har deres krav med til forhandlingsbordet, og herefter begynder forhandlingerne om de enkelte krav og det samlede resultat.

JAs kravsliste ved OK18 i prioriteret rækkefølge:

  • LØN. Vi skal have en lønfremgang, og den skal mindst sikre os, at lønnen følger med prisudviklingen i samfundet.
  • FRIDAGE. De betalte fridage - den 24. december, den 31. december og grundlovsdag skal sikres i overenskomsten.
  • FROKOSTPAUSE. Den ret, vi efter overenskomsten har til en betalt frokostpause, skal skrives direkte ind i overenskomsten.
  • ARBEJDSTID. Vi skal sætte værn om de aftalte vilkår for almindelig arbejdstid og arbejdsuge.
  • PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Fokus på psykisk arbejdsmiljø og redskaber til selvledelse skal afspejles i det samlede overenskomstresultat.
  • UDFLYTNING. Medarbejderne skal sikres bedre rettigheder ved flytning af arbejdspladser.
  • MOBILITET. Der oprettes mobilitetsstillinger, som skal sikre udvikling i job, kompetencer og løn.
  • TR-VILKÅR. Det reelle indhold i TR- funktionen og TR-beskyttelsen skal sikres.
  • SENIORER. Seniorer skal have ret til nedsat tid som seniorordning, og vi skal sikre adgang til kompetence- og opgaveudvikling gennem hele arbejdslivet.

Læs mere om, hvordan OK18-forhandlingerne foregår

Siden opdateres løbende.

 Kontakt JA

Jane Marianne Ravn
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2018

 Fakta om løngab

​I fællesskab har CFU og Moderniseringsstyrelsen analyseret den statslige lønudvikling og reguleringsordning mv.