Konflikten og dig

 

Hvad vil en konflikt betyde for dig?

Hele det offentlige område har varslet strejke fra 4. april. Er min arbejdsplads omfattet af strejken?

Læs mere

Stat, kommuner og regioner har varslet omfattende lockout med start 10. april.

Læs mere

Er du lockoutet, er du omfattet af de samme vilkår som under en strejke.
 

*

Forhandlingerne om fornyelse af de offentlige overenskomster på statens, kommunernes og regionernes område er brudt sammen. Organisationerne har derfor været tvunget til at udsende konfliktvarsel. Alle medlemmer er i den anledning kontaktet direkte af JA.

Finansministeriet har som modtræk varslet lockout af 120.000 ansatte i staten. Hvis lockouten bliver en realitet, bliver 2 ud af 3 statslige ansatte udelukket fra at arbejde. Ifølge ministeren vil kun tjenestemænd og enkelte funktioner blive friholdt. Dermed bliver store dele af samfundet lammet, og arbejdsgiverne har gjort klar til et lovindgreb.

Kommuner og regioner fulgte efter staten med lockoutvarsel for 250.000 hhv. 70.000 ansatte, og hele den offentlige sektor er dermed ramt.

Hvis konflikten kommer ... 
De nuværende overenskomstaftaler udløber 1. april, men på grund af påsken kan en eventuel konflikt (strejke) tidligst træde i kraft fra den 4. april og en eventuel lockout fra den 10. april.

Staten leverer et konfliktløsningssystem, som kan finde kompromisløsninger og afgøre stridigheder mellem parterne. Det er Forligsinstitutionen og Arbejdsretten.

Forligsinstitutionen kan udsætte en varslet konflikt 2 gange - begge gange i 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil respektere en eventuel mæglingsskitse fra forligsmanden, eller de vil iværksætte konflikten.

Strejke eller lockout
Hvis der bliver konflikt, er strejke lønmodtagernes kampmiddel, mens arbejdsgiverne benytter lockout. I yderste konsekvens kan konflikter afsluttes med lovindgreb.

Er jeg omfattet af en konflikt?
Ikke alle medlemmer skal strejke under en konflikt. Det er kun et antal, der er stort nok til at lægge pres på arbejdsgiversiden. Alle fagforeninger under Akademikerne beslutter i fællesskab, hvilke medlemmer der bliver omfattet.
Hvis du tilhører en af de medlemsgrupper, der er omfattet af konflikt, hører du direkte fra JA. Det er derfor vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig. Vi vil derfor bede dig om at holde dine medlemsoplysninger opdaterede - vigtigst er din arbejdsplads, og din private telefon og e-mail.

Se mere på https://www.ja.dk/minside/Pages/default.aspx

Den dag, konflikten begynder, vil JA indkalde dig til et møde, så vi kan lægge en fælles plan for forløbet.

Hvad sker der under en konflikt?
Dit ansættelsesforhold stopper i den periode, konflikten varer, hvis du er udtaget til konflikt. Der er tale om et egentligt arbejdsophør på samme måde, som hvis ansættelsesforholdene var opsagt af anden grund.
Når konflikten begynder, skal du forlade arbejdspladsen, og du må ikke befinde dig her, mens konflikten varer.

Medlemmer på tjenesterejse skal afbryde denne og returnere med første trafikforbindelse, efter konflikten er trådt i kraft.
Under konflikten fortsætter medlemmer, der ikke er udtaget til konflikt, deres sædvanlige arbejde.

Kan jeg få økonomisk støtte?
Hvis du bliver en del af en konflikt, får du ikke løn, men konfliktstøtte. Der er også arbejdet på en model med konfliktlån, hvor lånet betales tilbage samtidig med en tilsvarende reduktion i dit kontingent. For det enkelte medlem vil det gå lige op.

For at få konfliktstøtte skal du være medlem af JA og indmeldt før 1. januar 2018. Hvis ikke, står du uden indtægt under konflikten. Hvis du er medlem af en anden fagforening, kan du ikke få støtte fra akademikerfællesskabet.

Læs mere

Hvornår afsluttes en konflikt?
Der er tre mulige løsninger:

1) Parterne indgår forlig.
2) Forligsinstitutionen udarbejder et mæglingsforslag, der vedtages.
3) Der gribes ind ved lovgivning. Det kan fx være, at et forkastet mæglingsforslag ophøjes til lov, eller at de overenskomster og aftaler, der udløb den 31. marts 2018, forlænges ved lov.

Når konflikten er slut, skal du genoptage arbejdet der, hvor du er ansat. Alle konfliktberørte medlemmer har krav på at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.

Hvad med min ferie?
Hvis du er i gang med at holde ferie (herunder 6. ferieuge) på det tidspunkt, hvor konflikten begynder, kan du fortsætte ferien med den sædvanlig løn - og først indgå i konflikten efter feriens ophør. Hvis ferien derimod er planlagt til at begynde efter konfliktens ikrafttræden, kan du ikke holde denne ferie. Er det aktuelt for dig, kan du kontakte JA.
 
Jeg er på barsel
Retten til løn under barselsorlov og forældreorlov ophører under konflikten, også selv om du allerede har påbegyndt din orlov. 

Hvis du er på barsel eller forældreorlov under en konflikt, skal du i stedet have udbetalt barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Er du berettiget til fuld løn under barsel, vil du få suppleret barselsdagpengene med konfliktstøtte.

Jeg er sygemeldt
Hvis du er sygemeldt ved konfliktens begyndelse, ophører din arbejdsgiver med at betale løn. I stedet for skal du kontakte din kommune med henblik på sygedagpenge. Og du skal kontakte JA med henblik på at få supplerende konfliktunderstøttelse.

*

Har du mere specifikke spørgsmål, skal du kontakte din tillidsrepræsentant. Du er også velkommen til at ringe til sekretariatet.

 Kontakt JA

Jane Marianne Ravn
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 23-03-2018

 Pjece