OK15

 
Ingen udmøntning pr. 1. april 2016
Reguleringsordningen er suspenderet i 2016, og det betyder, at den statslige lønudvikling ikke vil stige i samme takt i år som på det det private arbejdsmarked. Efter offentliggørelsen af tallene for den private lønudvikling i 2015 står det klart, at de statsansatte går glip af 0,65 pct. i lønstigning.
 
Årsagen er den, at Finansministeriet ved overenskomstforhandlingerne i 2015 insisterede på, at reguleringsordningen skulle suspenderes i 2016. Finansministeriet er nemlig af den opfattelse, at de offentligt ansatte har et lønforspring i forhold til den private lønudvikling. Der er sat et udvalgsarbejde i gang, som både skal se på rigtigheden af denne udlægning og på, hvordan der fremover på bedste vis kan ske en parallel lønudvikling mellem den private og den offentlige sektor.
 
De statslige lønninger stiger dog med de aftalte 0,8 pct. pr. 1. april 2016. En stigning, der ville have været på 1,45 pct. uden suspendering af reguleringsordningen.
 
JA til overenskomstresultatet
Ved urafstemningen om OK15 for staten, kommunerne og regionerne blev det et klart ja fra de stemmeberettigede medlemmer. Stemmeprocenten lå på 29,4 pct, og stemmerne fordelte sig med 460 ja stemmer, 10 nej stemmer og 4 blanke stemmer.
 
JAs bestyrelse havde anbefalet medlemmerne at stemme ja til forhandlingsresultatet på det offentlige område for 2015-18. Bestyrelsen er tilfreds med:
 
  • At det er en 3-årig overenskomstperiode
  • At lønudviklingen forventes at ligge på omkring 6,5 pct.
  • At reallønnen er sikret
  • At der er en uges øremærket barselsorlov mere til fædrene
  • At der sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø
  • At den nye stillingsstruktur på universiteterne nu er på plads og
  • At der med aftalerne sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

På det kommunale område er det desuden aftalt, at der i perioden skal fokuseres på den fagprofessionelle leders særlige udfordringer.

*

Redegørelse om OK 15
Akademikernes bestyrelse har den 3. marts 2015 godkendt resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018.
 
Akademikernes redegørelse om forhandlingsresultatet finder du her
 
*
 
Artikel fra Jord & Viden nr. 2:
Et spørgsmål om lønspænd
 
Resultat for regionalt ansatte akademikere
Natten mellem mandag den 23. og tirsdag den 24. februar indgik Akademikerne og RLTN forlig om fornyelse af overenskomsterne pr. 1. april 2015 for akademikere ansat i regionerne.
 
Forhandlingsprotokollen kan findes hos Akademikerne.
 
 
Resultat på det regionale område
Fredag den 20. februar blev der indgået forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om overenskomst- og aftalefornyelsen for ansatte i regionerne.
 
Forligsteksten findes i sin helhed hos Akademikerne.
 
*
 
 
*
 
Resultat for kommunalt ansatte akademikere
Tirsdag morgen den 17. februar er der indgået forlig om de særlige forhold for de akademiske medarbejdere, der er ansat på det kommunale område.
 
Forhandlingsprotokollen kan findes hos Akademikerne.
 
*
 
Resultat på det kommunale område
Mandag morgen den 16. februar indgik Forhandlingsfællesskabet et treårigt forlig om en ny overenskomst for de ansatte i kommunerne. Der er aftalt generelle lønstigninger på 5,42 pct. i perioden inklusive reguleringsordningen.
 
Resultatet er ikke prangende, men der er tale om en fornuftig lønudvikling.
 
Forligsteksterne findes i deres helhed hos Akademikerne.
 
 
*
  
Resultat på statens område
Fredag den 6. februar om eftermiddagen kom det første resultat i overenskomstforhandlingerne i hus: For tjenestemandsområdet (CFU) og for overenskomstansatte akademikere.
 
Trods et meget begrænset økonomisk resultat, er der grund til tilfredshed med flere mindre resultater - navnlig er det værd at nævne forsknings- og undervisningsområdet.
 
Forligsteksterne findes i deres helhed hos Akademikerne.
 
*
 
Seneste nyt
Forhandlingerne på såvel statens som det kommunale område er nu allersidst i januar inde i en fase, hvor parterne indsnævrer antallet af krav, og det endelige resultat kan anes. Det er uden overraskelser - psykisk arbejdsmiljø og barsel til fædre er fortsat på bordet, og det samme gælder projektet om ledelse af fagpersoner.
 
*
 
Realløn og fædrebarsel
Forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne med kommuner, regioner og staten er nu i anden halvdel af januar inde i ”arbejdsfasen”. Der tales om alle krav - både organisationernes og arbejdsgivernes - men intet er afhandlet eller afgjort. De nye overenskomster forventes at være på plads i slutningen af februar.
 
Akademikernes (AC) forhandlingsdelegation holdt sit første møde med finansminister Bjarne Corydon den 19. december. JA har indflydelse via organisationssamarbejdet De5 i Akademikerne, og kravene er koordineret i CFU på det statslige område og i Forhandlingsfælleskabet, tidligere KTO, for det kommunale og regionale område. På mødet var De5 repræsenteret ved formand for JAs forhandlingsudvalg Henning Otte Hansen.
 
JA og de øvrige akademikerorganisationer prioriterer denne gang generelle lønstigninger og betalt barselsorlov til fædre.
 
Hvem forhandler for hvem?
På statens område forhandler CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) for tjenestemændene, mens AC forhandler for de overenskomstansatte. Kravene er derfor i høj grad gengangere. Modparten er  Moderniseringsstyrelsen.
 
På det kommunale område hhv. det regionale område er det Forhandlingsfællesskabet, der forhandler med Kommunernes Landsforening hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn på arbejdsgiverside.
 
Glæde og bekymring
Den 7. januar foregik det første politiske møde mellem Forhandlingsfællesskabet og KL, hvor dels de generelle krav blev præsenteret, dels nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter for begge sider, som skal uddybe kravene. Sideløbende er der sat gang i de enkelte organisationers forhandlinger. Her forventes puljen til organisationsforhandlinger og reguleringsordningen at blive forhandlingsmæssige hurdler.
 
Samme dag var der første tekniske møde med Moderniseringsstyrelsen, og af særlig interesse for JA er, at JAs forslag om ”Projekt om faglige ledere som ledere af både fagprofessionelle og generalister” er gået igennem som et fælles krav såvel i statens som det kommunale område.
Formålet med projektet er at sætte fokus på, hvordan en fagperson håndterer dilemmaet mellem fag og ledelse. Hvordan får man faglige medarbejdere til at opleve sig selv som en del af en beslutning, hvor man nødvendigvis må gå på kompromis med fagligheden for at få enderne til at nå sammen? Hvilke kompetencer kræves der af en faglig leder? Hvilke konkrete værktøjer kan den faglige leder benytte?
 
Arbejdsmiljø - og ikke mindst psykisk arbejdsmiljø - er ikke overraskende også et emne ved disse overenskomstforhandlinger, og her peger Moderniseringsstyrelsen på, at der er lokale forskelle, alle skal ikke behandles ens, og derfor skal der gives større ledelsesrum og mulighed for lokale løsninger. Med andre ord: Ingen fælles regler.
 
JA finder det yderst betænkeligt, at Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen på denne måde afviser at tage et fælles ansvar for løsning af problemer som sygdom, stress og arbejdsmiljø generelt.
 
På det kommunale område er der ansatser til at ville etablere en task force, som skal udvikle fælles rammer for psykisk arbejdsmiljø.
 
*

 
Medio 2014
Krav til OK 15
JAs Forhandlingsudvalg holdt møde mandag den 23. juni, og her var et vigtigt punkt på dagsordenen JAs krav til OK 15 på det offentlige område.
 
Formand for Forhandlingsudvalget, Henning Otte Hansen, deltager til august i et møde med JAs valggruppe De 5 for at koordinere gruppens krav før fremsendelse til Akademikerne (AC) senest i slutningen af august. Det forventes, at JA fremsætter følgende krav, hvoraf de fire første er prioriterede krav:

1. Sikring af reallønnen
2. Bevaring af reguleringsordningen
3. Udbygning af faderens rettigheder på barselsområdet
4. Implementering af Tillidsreformen
5. Fortsættelse af pensionering af rådighedstillægget
6. Fortsat fokus på psykisk arbejdsmiljø
7. Fortsættelse af Ph.d. projektet
8. Projekt om fagpersoner som ledere
 
Nedenfor ser du brevet til TRerne, der indledte arbejdet med OK 15, og i arkivet nederst på siden findes yderligere baggrundsmateriale, herunder en tidsplan for forhandlingsforløbet.
 
 
Kære tillidsrepræsentanter.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område nærmer sig med hastige skridt.

I år har vi gennem Akademikerne (AC) været med til at lægge en strategi, der handler om at forsøge at koncentrere vore krav om færre emner. Målet er, at vi derved bedre kan matche arbejdsgiverne, som stiller få, men mere principielle krav.
 
Til brug for debatten på arbejdspladserne har AC udarbejdet et oplæg, der tager udgangspunkt i de udviklingstendenser, som pt. præger den offentlige sektor og derfor også vore arbejdspladser og ansættelsesvilkår.
 
Vi har med udgangspunkt i dette oplæg udarbejdet et koncentrat til jer med en række spørgsmål. Vi håber, I kan bruge det, når I sammen med jeres kollegaer filosoferer over, hvordan vi kan få bedre arbejdspladser - og ad den vej forhåbentlig når frem til nogle gode overenskomstkrav, som vi kan stille.

Vores opfordring skal være, at I deltager i TR-træffet den 3. og 4. april 2014, hvor vi vil drøfte OK 15.

Om I vil drøfte oplæggene med kollegaerne før, efter eller både før og efter TR-træffet, er op til jer. Jeres krav, forslag og tanker skal være afleveret til JAs sekretariatet senest mandag den 26. maj 2014.
 
Det vil være muligt for tillidsrepræsentanten at indsende OK-krav på vegne af medlemmerne, men også det enkelte medlem kan komme med krav til overenskomsten.

Alle forslag vil blive fremlagt for JAs forhandlingsudvalg, der herefter vil træffe beslutning om, hvilke krav JA skal stille til AC.
 
Held og lykke med processen!

Venlig hilsen

Henning Otte Hansen
JAs forhandlingsudvalg
 
 

 Arkiv - OK15

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 01-02-2016