Offentlig ansættelse

 
Ansættelsesvilkårene i offentligt regi er opdelt på følgende måde:
 
  • Overenskomstansat
  • Tjenestemandsansættelse/tjenestemandslignende
  • Åremålsansættelse
  • Kontraktansat
  • Danida
  • Grønland
  • Nedenfor finder du korte beskrivelser af ansættelsesområderne, mens de relevante ansættelsesvilkår fremgår af dokumenter/links i teksten.
Overenskomstansat
Når man er ansat på overenskomst, betyder det, at ens ansættelsesvilkår er aftalt i den pågældende overenskomst. Det gælder løn, arbejdstid, honorering for merarbejde, løn i forbindelse med barsel, ferie etc.
 
Overenskomsten er en aftale, der er indgået mellem det offentlige og AC.  De generelle ansættelsesvilkår for overenskomsansatte fremgår af Protokolat om generelle ansættelsesvilkår (KL).
 
Tjenestemandsansættelse
Ansættelse som tjenestemand sker i det omfang, det er fastsat i Cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken.
 
Åremålsansættelse
Åremålsansættelse er en tidsbegrænset ansættelse efter særlige regler i tjenestemandsloven, tjenestemandspensionsloven og en aftale mellem Finansministeriet og CFU (Åremålsaftalen). De vigtigste dokumenter i den forbindelse er Åremålsaftalen (KL) og Cirkulære om åremålsansættelse (staten).
 
Kontraktansat
Ansættelsesvilkår for kontraktansatte chefer i både stat og kommune er beskrevet i hhv. 
Aftale om kontraktansættelse af chefer i kommuner
og Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.
 
Danida
Rådgivere, der udsendes af Danida, ansættes på individuel kontrakt. Danida har et særligt reglement for langtidsrådgivere - Rådgivervilkår - langtidsrådgivere, som giver oplysninger om udsendelsesvilkårene.
 
De væsentligste vilkår er følgende: Arbejdstiden for rådgivere følger den i tjenestelandet gældende arbejdstid og anføres i ansættelseskontakten. Der ydes ikke betaling for merarbejde.
Danida bruger overenskomsten for akademikere i staten som udgangspunkt for aflønning af rådgivere.
 
Yderligere oplysninger om ansættelse i Danida på Danidajob.dk
 
Grønland
I Grønland er der indgået overenskomster og aftaler for akademikere ansat under hjemmestyret og kommunerne i Grønland hhv. for akademikere ansat i statens tjeneste i Grønland.
For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under hjemmestyret og kommunerne i Grønland varetages forhandlings- og aftaleretten af Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG), der er den grønlandske pendant til AC.
 
For overenskomstansatte under hjemmestyret og kommunerne i Grønland varetager de danske AC-organisationer med medlemmer på området forhandlings- og aftaleretten. Der er indgået overenskomster mellem Grønlands hjemmestyre og  "de samforhandlende AC-organisationer" (herunder JA). 
 
For statens tjenestemænd i Grønland indgås der aftaler mellem AC/CFU og Finansministeriet.
 
Yderligere oplysninger om ansættelsesvilkårene i Grønland findes på ACs hjemmeside.
 
 

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 18-05-2018
NN
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 18-05-2018
Jane Marianne Ravn
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 18-05-2018