Kom godt i gang med dit ph.d.forløb

 
Når du tager springet til at gå i gang med en forskeruddannelse, er der mange spørgsmål, som melder sig. Både i forhold til løn- og ansættelsesforhold og den proces, du skal igennem. Der er god hjælp at hente i JAs sekretariat.
 
Ph.d.uddannelsen er som udgangspunkt normeret til 3 års heltidsstudium. Det er mest almindeligt at gennemføre ph.d.uddannelsen i et ansættelsesforhold, hvor du er ansat som ph.d.stipendiat og indskrevet ved et universitet. Det betyder, at rammen for dine ansættelsesvilkår både er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse og en ansættelseskontrakt.
Indskrivning som ph.d.studerende sker efter ansøgning til det relevante fakultet. Ansøgningsfrister og procedure fremgår af de enkelte fakulteters ph.d.hjemmesider.
 
En anden mulighed er en ErhvervsPhD. Det er en særlig ordning, hvor forskeruddannelsen gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhDstuderende og et universitet om et konkret forskningsprojekt. Som ErhvervsPhDstuderende er man ansat i den private virksomhed. I stedet for en privat virksomhed kan en offentlig institution eller organisation indgå i samarbejdet. Læs mere om ErhvervsPhD-ordningen på KUs hjemmeside for ph.d.studerende.
 
Et ph.d.forløb
På KUs hjemmeside for ph.d.studerende www.phd.ku.dk kan du få et godt indblik i indholdet af et ph.d.forløb, herunder finansiering, vejledning og regler. Kortfattet kræver en ph.d.uddannelse, at du:
 
 • Gennemfører et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.projektet).
 • Gennemfører godkendte ph.d.kurser af et samlet omfang svarende til 30 ECTS-point.
 • Deltager i aktive forskningsmiljøer uden for KU/AU. Ophold ved udenlandske forskningsinstitutioner bør overvejes.
 • Opnår erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for vidensformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til ph.d.projektet.
 • Udarbejder en ph.d.afhandling.

Ph.d.studerende er omfattet af Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne ph.d.-bekendtgørelse, der bl.a. beskriver adgangskrav til uddannelsen, ph.d.uddannelsens indhold, ph.d.afhandlingen, Bedømmelsesudvalget, tildeling af ph.d.graden og meget mere.

Vær opmærksom på...
Nedenstående råd er hentet i pjecen: ”At lede vejen. Inspiration til ph.d.-studerende og deres vejledere”. Hele pjecen kan hentes på www.phd.ku.dk eller via dette link http://phd.ku.dk/pdf/KU-god-vejledning-web.pdf/

Forventningsafstemning
Ingen studerende er ens, og ingen vejledere er ens. Det er meget forskelligt, hvad den enkelte studerende har behov for i forhold til støtte fra sin vejleder, og der er stor forskel på, hvor involveret vejlederen forventer at være i studiet. Som ph.d.studerende kan man være usikker på omfanget af den vejledning, ens vejleder er forpligtet til at yde. Sørg derfor for at få skabt en åben dialog om gensidige forventninger og rettigheder i ph.d.forløbet. Det er en god anledning til at drøfte fx ambitionsniveauet og til at nå frem til en fælles forståelse af, hvad vejledningen skal indebære og munde ud i.

 • Hold et indledende møde for at afklare gensidige forventninger til vejledningen.
 • Vær opmærksom på, at behovene kan ændre sig igennem forløbet: Afstem fx forventninger igen efter et og to år. Find inspiration til forventningsafklaring. http://phd.ku.dk
 • Formaliser vejledningsmøderne - aftal faste mødetider og vejledningens form og indhold.
 • Evaluer løbende vejledningen - hvad er der brug for hvornår? Aftal tidspunkter for evalueringerne, så det ikke venter til der opstår problemer.

Tradition
Er man ph.d. studerende, indskriver man sig samtidig i en universitær tradition, der blandt andet handler om at indskrive sig i et hierarki, hvor man ligger nederst. Man er ikke meget for at være i opposition til hverken vejleder, medvejleder eller andre med aktier i projektet, fordi man som ph.d.studerende står i et afhængighedsforhold til vejlederne og ikke ved, hvornår man får brug for dem - heller ikke i en videre karriere.

 • Snak åbent om behovet for struktur i ph.d.forløbet, og at behovet for struktur kan variere.
 • Tænk på dig selv som ung forsker og ikke som studerende.
 • Tænk på dig selv som medarbejder med rettigheder og pligter på arbejdspladsen.

Som vejleder skal man huske både anerkendelse og ros.

At blive forsker
At blive forsker handler om at lære at tænke videnskabeligt inden for sit felt og blive i stand til at håndtere forskningsprocesser. Det kræver langt mere, end man kan forestille sig. Det er derfor vigtigt, at vejlederen ikke blot giver et svar eller et resultat, men indfører og oplærer dig som ph.d.studerende i forskningsprocessen.

Som ph.d.studerende har du brug for din vejleders støtte under den usikkerhed, der er forbundet med forskning på højt plan.

 Kontakt JA

Jane Marianne Ravn
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015

​Kom hurtigt i gang: