Nystartet selvstændig

 

Når du begynder som selvstændig, skal du være opmærksom på, at der er nogle områder, hvor du ikke har de samme muligheder og rettigheder som en lønmodtager. De ansættelsesretlige love som fx funktionærloven, ferieloven og arbejdsmiljøloven samt regler vedrørende kompensation fra Lønmodtagernes Garantifond ved konkurs gælder nemlig ikke for selvstændige.

Nedenfor finder du en gennemgang af de punkter, som du især skal være opmærksom på i forbindelse med opstart.

Arbejdsløshed

Som selvstændig har du også mulighed for at sikre dig i tilfælde af arbejdsløshed. Du kan blive optaget som selvstændigt medlem i Akademikernes A-kasse. Du kan også vælge en A-kasse specielt for selvstændige, fx ASE. Dagpengereglerne gælder, uanset hvilken A-kasse, du vælger.

Dagpengeret
Forudsætningen for at få dagpenge er, at du skal have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 52 uger inden for de seneste 3 år, hvilket svarer til mere end 30 timer om ugen. Desuden skal du helt være ophørt med virksomheden og stå til rådighed for andet lønnet arbejde.

Dagpengesatsen beregnes i forhold til indtægten i de 2 bedste hele regnskabsår, der er afsluttet de seneste 5 år.

Der er en karenstid på 3 uger efter dokumenteret ophør af virksomheden, før du kan få dagpenge.

Lønsikrende tillægsforsikring
JA har indgået en aftale med TopDanmark, hvor du som medlem af JA kan tegne en lønsikrende tillægsforsikring. Forsikringen er et tilbud om at være sikret en vis indtægt ud over dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs. Forskellen mellem din hidtidige indtægt og dagpenge er ofte væsentlig, således at du i en overgangsperiode kan have brug for en ekstra indtægt til at dække de faste udgifter.

Under Lønsikring finder du prisliste, betingelser, tilmeldingsblanket mv. Der er forskellige priser alt efter, hvor lang en periode, du ønsker lønsikringen.

På det tidspunkt, hvor du tegner forsikringen, må du ikke have kendskab til, at din virksomhed skal lukkes, og du skal være under 55 år.

Sygedriftstabsforsikring
Du har også mulighed for at tegne en sygedriftstabsforsikring hos nogle forsikringsselskaber. Forsikringen dækker din virksomheds driftstab, hvis du bliver syg. Perioden for dækning kan variere, men et eksempel kunne være fra 3 uger efter 1. sygedag og indtil 52 uger.

Forsikring mod uarbejdsdygtighed
Nogle pensions- og forsikringsselskaber udbyder en forsikring, hvis du mister en del eller hele din arbejdsevne. Forsikringerne er som hovedregel ret dyre, men afhængigt af din situation kan det måske betale sig at undersøge de forskellige muligheder.

Hospitals/sundhedsforsikring
Som selvstændig er det ofte dyrt for dig at være sygemeldt i lang tid, fx hvis du skal vente på behandling eller operation inden for det offentlige sundhedssystem. JA har indgået en aftale med Tryg, hvor du som medlem af JA har mulighed for at få en sundhedsforsikring på nogle fordelagtige vilkår. Forsikringen dækker blandt andet:

 • Forundersøgelser
 • Operationer
 • Genoptræning, efterkontrol
 • Second Opinion
 • Akut psykologisk krisehjælp hele døgnet
 • Psykiater
 • Medicin under indlæggelse
 • Lægeordineret fysioterapi og kiropraktik, akupunktur, zoneterapi, sammenlagt 12 behandlinger pr. år
 • Psykologhjælp, sammenlagt op til 12 behandlinger pr. år

Læs mere om forsikringen under Rabataftaler

Arbejdsskadeforsikring

Hvis du ansætter personale, skal du være opmærksom på, at du er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring i et godkendt forsikringsselskab.

Barsel

Som selvstændig erhvervsdrivende vil du under barsel eller adoption kunne modtage dagpenge fra kommunen.

Det er en betingelse for at få ret til dagpenge, at du inden for de seneste 12 måneder har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang (mindst 18,5 time ugentligt) i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden.

Læs mere om barselsudligning

Erstatningsansvar

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du pådrage dig et erstatningsansvar i forbindelse med de opgaver, du udfører for andre. Du har mulighed for at tegne en erhvervsansvarsforsikring, som kan dække rådgivningsfejl eller fejl ved arbejdets udførelse. Du bør læse betingelserne grundigt, idet de kan variere fra selskab til selskab, således at du får lige præcist den forsikring, du har brug for.

Honorar

Det kan være svært at sætte pris på dine ydelser som selvstændig. Dét, du skal tage højde for, er, at dine rettigheder som lønmodtager ikke følger med, og det skal du kompenseres for i din timepris. Det drejer sig blandt andet om:

 • Løn under ferie
 • Løn under sygdom
 • Løn under barsel
 • Løn under og betalt efteruddannelse
 • Indbetaling til pension
 • Computer, telefon, printer osv.

Herudover skal du betale erhvervsansvarsforsikring, markedsføring, transport, eget kontorhold o.a.

Derfor skal din timepris sættes herefter. I JAs lønstatistik kan du se, hvor meget du ville tjene som lønmodtager enten ud fra anciennitet, ansættelsesområde eller stillingsbetegnelse. Beregn din timeløn og gang den med 2, så har du et udgangspunkt.

Iværksætterkursus

Vær opmærksom på, at nogle kommuner udbyder iværksætterkurser på hverdagsaftener i forløb af 4 - 5 aftener, hvor du bliver introduceret til vigtige emner i forhold til at etablere og drive virksomhed. Samtidig møder du andre iværksættere, som du kan netværke og dele erfaringer med. Priserne varierer, men er som hovedregel omkring 1.000 kr. for hele forløbet.

Kunders manglende betaling

Som selvstændig vil du på et eller andet tidspunkt sandsynligvis blive udsat for, at en af dine kunder ikke betaler den fremsendte regning.

Inddrivelse af tilgodehavende
Hvis kunden ikke betaler, og du sender en rykker, kan du opkræve et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse. Du må maks. sende 3 rykkerskrivelser med 10 dages mellemrum. Hvis kunden stadigvæk ikke har betalt, og du vil sende sagen til inkasso, er du forpligtet til at oplyse kunden herom i rykkerskrivelsen. Er kravet under 50.000 kr., har du mulighed for selv at indgive kravet til fogedretten. På hjemmesiden finder du både blanketter og vejledning.

Du har ret til at opkræve morarente af det skyldige beløb fra 30 dage efter, kunden skulle have betalt regningen ifølge fristdatoen på fakturaen. Renten fastsættes til en årlig rente, der svarer til den af Nationalbanken officielle udlånsrente med et tillæg på 7 pct. Udlånsrenten fastsættes henholdsvis den 1. januar og den 1. juli. Læs mere hos Nationalbanken

Reglerne om rykkerskrivelser og renter er fastsat i Renteloven, som du finder på www.retsinfo.dk

Lønmodtagernes Garantifond

Når du arbejder som selvstændig, får du ikke dine tab dækket gennem Lønmodtagernes Garantifond, hvis opgavestiller går konkurs. Du bliver ligestillet med de øvrige kreditorer. Læs mere om Lønmodtagernes Garantifond

Markedsføring

Når du starter en ny virksomhed, kan markedsføring være nødvendigt for at udbrede kendskabet til din ekspertise. Du kan annoncere i telefonbøger, aviser, på egen hjemmeside osv.  Ligeledes kan du sende annoncer ud pr. post.

Du må derimod ikke sende e-mails, fax eller anden elektronisk kommunikation med reklame og tilbud om at afsætte varer eller tjenesteydelser - med mindre modtageren har anmodet om det.

Hvis du fra forbrugeren har modtaget den elektroniske adresse, må du gerne markedsføre dine produkter eller ydelser over for vedkommende. Men forbrugeren skal have mulighed for at afvise, både når forbrugeren oplyser dig adressen og ved eventuelle fremtidige henvendelser. Afvisningen skal kunne ske let og uden udgifter for forbrugeren. Reglerne herom finder du i Markedsføringsloven § 10 på www.retsinfo.dk

Moms

Når du sælger dine ydelser som selvstændig, skal du være opmærksom på, at mange tjenesteydelser er belagt med moms. Visse ydelser er ikke momspligtige som fx undervisning. Du finder information hos Skat om, hvorvidt den ydelse, du udbyder, er momsbelagt.
 
Hvis din årlige indtjening er lavere end 50.000 kr., er du ikke momspligtig. Overstiger din årlige indtjening 50.000 kr. for momsbelagte ydelser, bliver du momspligtig og skal momsregistreres hos Skat

Du skal opkræve moms hver gang, du sælger en ydelse. Til gengæld kan du som hovedregel fratække den moms, du selv betaler, når du køber ind til din virksomhed.
 
Opsigelsesvarsel

Som lønmodtager og omfattet af funktionærloven har du rettigheder til et lovpligtigt opsigelsesvarsel. Som selvstændig skal du sørge for, at det er en del af den samarbejdsaftale, der indgås mellem dig og opgavestilleren. Tænk på, hvilke ressourcer du har brugt, og aftal eventuelt med leverandører i forhold til hvor langt et opsigelsesvarsel, der skal foreligge. Desto kortere varsel samarbejdsaftalen kan opsiges med, desto vigtigere er det med intervalafregninger.

Registrering og navn

Din virksomhed skal registreres i CVR (det centrale virksomheds register), hvor du får et CVR nummer. Du finder tilmeldingsblanketter på www.virk.dk eller www.cvr.dk

Hvis din virksomhed er et selskab, skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen. Du finder oplysninger herom på ovennævnte link.

Ligeledes kan du her undersøge, hvorvidt det navn, du har tænkt dig at give virksomheden, allerede er i brug.

Sygdom

Driver du selvstændig virksomhed, uden at være ansat som lønmodtager i din virksomhed (fx i et A/S eller ApS) med ret til løn under sygdom, har du mulighed for at sikre dig sygedagpenge.

Dagpenge
Som selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte kan du få refusion ved egen sygdom efter 2 uger. Du skal være opmærksom på, at sygdom skal indberettes til Nemrefusion på www.virk.dk , hvor du ligeledes søger om refusion. Det er en forudsætning for at få sygedagpenge, at du inden for de seneste 12 måneder har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, hvoraf den sidste måned forud for sygdommen. Du skal bo og være skattepligtig i Danmark.

Du kan læse mere om beregning af sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende i bekendtgørelse om sygedagpenge på  www.retsinfo.dk

Sygedagpengeforsikring
Du kan tegne en frivillig forsikring, således at du kan få sygedagpenge allerede fra den 1. eller 3. sygedag. Hvis du vælger at få sygedagpenge fra den 1. sygedag, er præmien forhøjet.

Hvis du bliver syg og har tegnet forsikringen, skal anmeldelse af sygdommen ske til din bopælskommune senest 1 uge fra 1. eller 3. sygedag.

Forsikringen tegnes ved henvendelse til Statens Administration. Ønsker du oplysninger om udbetaling eller beregning af sygedagpenge, skal du henvende dig til sygedagpengekontoret i din bopælskommune.

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 28-06-2017