Funktionærloven

 
​Funktionærloven er en minimumslov. Der kan ikke individuelt aftales vilkår, som stiller den ansatte ringere end Funktionærlovens regler. Bedre vilkår kan forhandles.
 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af de vigtigste bestemmelser i Funktionærloven.
 
Hvem er omfattet af loven? 
Ved funktionærer forstås i henhold til Funktionærloven følgende personer:
 
a. Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition.
 
b. Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig eller fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.
 
c. Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.
 
d. Personer, hvis arbejde overvejende er af den under a) og b) angivne art.
 
 
Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver mindst 8 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner.
Tjenestemænd er ikke omfattet af Funktionærloven.
 
Rettigheder og pligter efter Funktionærloven 
Opsigelsesregler/-varsler:
 
  • Egen opsigelse: Altid 1 måned til en måneds udgang.
  • Arbejdsgivers opsigelse: Skal kunne begrundes i virksomhedens eller i
    den ansattes forhold. Varsler: 1- 6 mdr. alt afhængig af ansættelsens varighed.

Opsigelsen skal være sagligt begrundet - i modsat fald har den ansatte krav på en godtgørelse, der differienteres alt efter, hvor længe man har været ansat - dog højest svarende til 6 måneders løn.

Det første år af en ansættelse er der ikke i henhold til Funktionærloven krav på godtgørelse ved ikke sagligt begrundede opsigelser.
 
Hvis man bor i en tjenestebolig skal opsigelsesvarslet være på mindst 3 måneder, og man har ret til at bo i tjenesteboligen 1 måned efter fratræden.
 
Prøvetidsansættelse: 
  • De første 3 måneder af en ansættelse kan ske på prøve.
  • Der skal være indgået en skriftlig aftale herom.
  • Opsigelsesvarslet fra arbejdsgiver er 14 dage - 1 dag fra den ansattes side, hvis
    andet ikke er aftalt.

Der er intet krav om saglighed, da prøvetiden bruges til at ”se hinanden an”.

Sygdom
Sygdom betragtes som lovligt forfald, hvilket betyder, at der er krav på normal løn under sygdom.
 
Der kan indgås aftale om, at en ansat, som i et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har fået løn under sygdom i i alt 120 dage, kan opsiges med et forkortet varsel på 1 måned. Aftalen skal være skriftlig.
 
Erstatningsregler
Hvis arbejdsgiver uberettiget nægter at modtage en ansat i sin tjeneste, eller hvis en ansat undlader at tiltræde tjenesten eller forlader denne, har den forurettede part krav på erstatning.
 
Værnepligt
Indkaldes en ansat for at aftjene sin værnepligt, berettiger dette ikke arbejdsgiver til at afskedige vedkommende. Den ansatte har krav på at genindtræde i sin stilling med uændret anciennitet.
 
Barsel
Den ansatte skal senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt give besked på, hvornår vedkommende påbegynder sin barselsorlov.
 
I henhold til Funktionærloven er der ret til 14 ugers barselsorlov med ½ løn efter fødslen.
 
I øvrigt gælder Ligebehandlingsloven regler om fravær og varsling, hvilket i praksis medfører, at det er kvindelige funktionærer, der har ret til de 14 ugers barselsorlov med ½ løn efter fødslen.
 
Tavshedspligt
Tavshedspligten varer ved efter ansættelsesforholdets ophør.
 
Konkurrenceklausuler og kundeklausuler
Konkurrenceklausul: Begrænser en ansats mulighed for at bruge sin faglige viden eller særlige brancheindsigt, når ansættelsesforholdet ophører.
 
Kundeklausul: Er en mindre vidtrækkende aftale om, at den ansatte efter egen opsigelse ikke må have forretningsforbindelse med den hidtidige arbejdsgivers kunder.
 
Aftaler om konkurrence- og kundeklausuler skal være skriftlige. Du kan læse mere under siden om klausuler.
 
 

 Kontakt JA

Anne Jakobsen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-08-2017