Debatmøde: Pesticider i grundvandet

 

JA og moMentum+ inviterer til debatmøde om "Pesticider i grundvandet"

I august 2018 kom Varde på landkortet. Årsagen var fundet af et nedbrydningsprodukt af et stof, som også har været brugt i landbrug, gartneri og til træimprægnering. Flere politikere kom i den anledning med krav om markante opstramninger af reglerne for anvendelse af pesticider i landbruget. Men vil det hjælpe? Hvad var det egentlig, der blev fundet? I hvilke mængder? Er det farligt? Og hvad kan og skal vi gøre her og nu? Nogle vandværker forudser enorme udgifter til nye boringer, andre mener, at vi er nødt til at rense vandet, før det når forbrugerne.

Grundvandsbeskyttelse er komplekst, og forurening kan komme fra mange steder, men hvad har været, og hvad er de største kilder til forurening. Hvilke er de farligste, og måler vi for alle relevante stoffer? Lovgivningen på området tilsiger, at nogle stoffer reguleres ud fra risikovurderinger, mens andre reguleres fra politiske principper om, at de ikke må findes ud fra hvad man kunne måle med teknologi i 1980’erne. Men hvad er op og ned? Hvad udgør de største trusler, og hvordan beskytter vi grundvandet bedst?

For at kaste lys over sagen inviterer JA til debatmøde, hvor vi får overblik, og diskuterer hvordan vi får den bedste grundvandsbeskyttelse.

Program:
17.00-17.05
Hans-Henrik Jørgensen, formand for JA, byder velkommen

17.05-17.25
Christian Andersen (Danske regioner). Hvordan arbejder regionerne med oprensning og forebyggelse af forurening fra punktkilder. Hvad er de største trusler mod drikkevandet, og hvilke kilder er der hertil.

17.25-17.45
Eva Birch Karlsen (center for teknik og miljø Egedal kommune). Hvordan arbejder kommunerne med miljøbeskyttelsesloven og indsatsplaner for grundvand, og hvorfor har Egedal kommune prioriteret pesticidforbud i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

17.45-18.05
Walter Brüsch (Danmarks Naturfredningsforening og tidl. geolog i GEUS). Vandets kredsløb og transport og omsætning af naturlige og miljøfremmede stoffer i grundvandet. Forskellige jordtyper og grundvandsmagasiner? Kan vi overhovedet gøre noget i forhold til fortidens synder?

18.05-18.25
Nina Cedergren (Prof. i økotoksikologi ved KU). Risikovurdering og baggrund for grænseværdier for kemikalier i drikkevand. Hvilke stoffer er de mest sundhedsskadelige?

18.25-18.45
Miljøstyrelsen. Screening og godkendelse af pesticider i Danmark. Herunder vurdering af udvaskningsrisikoen af pesticider og varslingsprogrammet (VAP).

18.45-19.00
Debat:
- Hvad er de største og vigtigste kilder til forurening? Og de største trusler mod mennesker, dyr og natur? Kan vi rangerer udfordringerne, og hvordan forholder vi os til stoffer vi ikke måler for?
- Hvordan sikrer vi effektiv beskyttelse af grundvandet?
- Hvilke virkemidler og metoder er mest relevante og effektive?

19.00
Sandwich og vand samt networking

Det er gratis at deltage. Er du IKKE medlem af JA og ønsker at deltage, så skal du udfylde denne formular - deadline for ekstern tilmelding den 19. september.​

 

Vel mødt/JA