Gå til sidens indhold

Klima, miljø og natur er bærende del af aftale bag ny regering

Nu er forhandlingerne omkring regeringsdannelsen endelig slut, tre uger efter folketingsvalget. Resultatet bliver en ny S-regering med Mette Frederiksen i spidsen, som ikke har et decideret regeringsgrundlag, men i stedet er bakket op af en såkaldt aftale om politisk forståelse mellem S, R, EL og SF. Og her er klima, miljø og natur bærende elementer.

”Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur og påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Folketinget kan blive det grønneste parlament i verden, der ikke kun gør noget, men som gør det, der skal til for at leve op til Paris-aftalen.”

Sådan lyder det første punkt i den aftale om politisk forståelse, som formændene for Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten netop har indgået som baggrund for den nye mindretals S-regering.

Dermed står klima, miljø og natur øverst på den nye regerings dagsorden. Og det glæder JA-formand Hans-Henrik Jørgensen:

”JA og foreningens medlemmer anser klimaforandringerne for at være en af de allerstørste udfordringer, som vi står over for i dag, og derfor er det selvfølgelig glædeligt, at der er stort fokus på det hos den nye regering,” siger han.

I aftalen nævner partierne også netop modvirkningen af klimaforandringerne og forringelserne af vores miljø og natur som den vigtigste opgave, verden står over for, – men det er en opgave, som de tror på, at vi kan løse:

”Som verdenssamfund har vi klaret store udfordringer før, og det kan vi gøre igen. Men forudsætningen er, at vi begrænser temperaturstigningerne. Hvis det skal lykkes, har vi travlt. Det er ikke kun det rigtige at gøre, det er også det mest økonomisk ansvarlige. I Danmark nyder vi godt af dygtige danske lønmodtagere og et fremsynet dansk erhvervsliv, som har taget chancer, er gået forrest og er parate til at gøre det igen – men det kræver politisk vilje,” står der i aftalen.

Aftale rummer blandt andet et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990:

”Det er et meget ambitiøst mål, og det bliver særlig svært at nå den sidste del af målet fra 65 pct. til 70 pct. Det vil kræve virkemidler, vi endnu ikke kender og derfor en tæt involvering af Klimarådet og andre eksperter for at nå i mål,” skriver parterne i aftalen.

Her har JA’s medlemmer en særligt vigtig rolle at spille, forklarer Hans-Henrik Jørgensen:

”JA-medlemmernes faglighed inden for natur, miljø og fødevarer er essentiel for at få den grønne omstilling til at lykkes og reducere udslippet af CO2, både i dag med kendte løsninger og i fremtiden med nye løsninger. Det gælder fx ændrede driftsformer i jordbruget, ændrede afgrødesammensætning og dyrkningssystemer i landbruget og etablering af vådområder, for at nævne nogle få eksempler,” forklarer Hans-Henrik Jørgensen.

Han understreger, at det netop er vigtigt, at udførslen af planen om større biodiversitet og den store reduktion af CO2-udslippet kommer til at foregå på et solidt, sagligt grundlag med inddragelse af de relevante faglige aktører.

”Og det vil JA’s medlemmer meget gerne bidrage til,” siger han.

Den nye aftale indeholder blandt andet:

  • En klimalov med bindende delmål og bindende langsigtede mål, der indeholder reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, hjælpe fra Klimarådet til at afgøre, hvilke reduktionsmål og virkemidler, der sikrer, at Danmark lever op til Paris-aftalens temperaturmål, og en årlig opfølgning på, hvordan det går med målene.
  • Grøn omstilling af transportsektoren med stop for salg af nye diesel- og benzinbiler fra 2030, grønnere infrastruktur med kollektiv trafik og cyklister og flere elbiler. 
  • Reduktionsmål for landbrugets CO2-udledning, hvor landbrugsstøtten bruges aktivt som redskab til omstilling til mere bæredygtig produktion, og en ny jordreform, hvor landbrugsjord udtages til natur. 
  • En klimahandlingsplan for at nå reduktionsmålene, som også omfatter energibesparende bygninger og bæredygtigt byggeri, flere midler til grøn forskning og støtte til skovrejsning.
  • Bekæmpelse af plastikforurening og bedre beskyttelse af drikkevandet ved højere afgifter, kortlægning af landets grundvand og ved at nedbringe brugen af pesticider og udledningen af kvælstof. 
  • Arbejde for at hæve EU's klimamål i 2030, og at EU bliver klimaneutral i 2050. 
  • En biodiversitetspakke, der skal indeholde klare målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal der skal disponeres til natur som naturzoner for at opnå større biodiversitet gennem mere urørt skov og flere sammenhængende naturområder.
  • Inddragelse af interessenter som uafhængige eksperter, folkelige bevægelser og interesseorganisationer i arbejdet for den grønne omstilling.
Mit JA