Gå til sidens indhold

Godt nytår til alle medlemmer af JA

JA’s formand Hans-Henrik Jørgensen sender en nytårshilsen til fagforeningens medlemmer: Efter et 2020, hvor meget har ligget mere eller mindre underdrejet pga. COVID-19, ser vi alle formentlig frem til et år med mere normalt aktivitetsniveau i 2021. Og der er en række JA-relevante problemstillinger, som skal løses i det kommende år.

Først og fremmest afventer vi med spænding de offentlige overenskomstforhandlinger OK21. Forløbet bliver næppe så højdramatisk som i 2018, og desværre kan vi nok heller ikke forvente lønstigninger på det niveau, som vi fik dengang, idet arbejdsgiversiden kan argumentere med, at der skal spares overalt oven på coronakrisen.

Det var en af grundene til, at en stor del af forhandlingsfællesskabet gik ind for at forlænge den nuværende overenskomst og udskyde forhandlingerne til 2022.

Men sådan gik det ikke. Kort før jul var der sættemøde, hvor JA via Akademikerne (AC) sammen med andre lønmodtagerorganisationer mødtes med skatteminister Morten Bødskov, som er statens forhandlingsleder. Dermed er startskuddet gået til OK21 – overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

Øverst på listen over krav til den statslige arbejdsgiver er en ’ambitiøs, fair og realistisk lønudvikling’. Desuden stiller Akademikerne krav om bæredygtig omstilling, sundere arbejdspladser, stærkere kompetenceudvikling og arbejdstid. JA har tidligere leveret vores krav til AC, og der er stor overensstemmelse mellem JA’s og de øvrige AC-medlemmers krav.

En fastholdelse af reallønnen er et vigtigt og konkret krav fra os, men også forhold som en styrket fritvalgsordning (hvor man som ansat kan vælge mellem løn, mere ferie, mere pension osv.) er fremsat som krav.

På den ene side er det vigtigt, at resultatet af OK21 afspejler den svære situation, samfundet står i pga. coronakrisen. På den anden side er det også vigtigt, at OK21 imødekommer medlemmernes behov både på kort og på langt sigt.  

Vi skal også have lukket de meget besværlige og langvarige forhandlinger med Dansk Landbrugsrådgivning om en lønaftale på konsulentområdet. Det forløb kører parallelt, og den nuværende aftale udløber den 31. marts 2021.

En anden vigtig opgave bliver en opsamling på de erfaringer, som JA’s medlemmer har gjort gennem de nu to nedlukningsperioder. Onlinearbejdet har givet nye muligheder, og i mange henseender mere praktiske løsninger, men også negative faglige, sociale og psykiske påvirkninger, som vi ikke har det fulde overblik over. Værdien af det fysiske møde med kolleger og samarbejdspartnere er en af de klare erkendelser fra 2020.

I JA har vi også klart set, hvordan fx streaming af debatmøder og konferencer, webinarer og andre digitale løsninger har øget rækkevidden til medlemmerne betydeligt. Det er en vigtig erkendelse at tage med videre.

Naturpakke, fødevarer og klima

Inden for JA’s fagområde er der en række politiske spørgsmål, hvor vi forventer en afklaring i 2021.

På naturområdet er det især Natur- og biodiversitetspakken, hvor et historisk stort beløb er afsat over en årrække til at forbedre vilkårene for biodiversiteten. Parterne afsætter i alt 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark. Den konkrete udmøntning aftales senere.

Det kommer til at betyde rigtig meget for mange JA arbejdspladser, især i Naturstyrelsen, som vi kan forvente kommer til at spille en stor rolle i flere af de mange projekter.

Genteknologien CRISPR og GMO-området er til debat i EU. Her forventer vi, at ministeren følger sin forgængers linje om en samlet front for en tidssvarende regulering, sådan som det etiske råd anbefalede i 2019.

På fødevareområdet er det især klimaplaner og vandmiljøet, hvor langsigtede afklaringer skal findes. På klima venter vi stadig at se en plan for fødevarebranchen, der kan anvise vejen til 70 pct.-målet i 2030. Og hvad med CO2 afgiften? Den er foreløbigt skudt til hjørne og skal undersøges i en ekspertgruppe.

Universiteterne har mere eller mindre været fysisk lukket ned siden marts 2020. Det har betydet, at arbejdet med at få indmeldt de nye studerende har været meget vanskeligt, og her venter en stor opgave, ligesom det er et vigtigt mål i 2021 at styrke samarbejdet med studenterforeningerne generelt.

I vores helt egen verden skal der i 2021 være valg til JA’s repræsentantskab. Den proces starter i første halvår med opstilling i valggrupperne. Allerede ved sidste valg fik vi væsentlig færre valggrupper og et mindre repræsentantskab, hvor alle pladser bortset fra to repræsentanter for det kommunale område er besat. I 2021 er målet igen, at der kan skabes interesse for at stille op til JA’s repræsentantskab, og at vi får kampvalg i de fleste valggrupper. Så tænk allerede nu over, om du kunne tænke dig at stille op i din valggruppe.

En detalje her er, at JA til november skal have ny formand, idet jeg har haft posten i de seks år, som er maksimum i henhold til JA’s vedtægter. Formanden skal vælges blandt repræsentantskabets medlemmer.

Alt i alt går vi ind i et spændende 2021 med gode muligheder for at profilere JA og JA-medlemmernes faglighed.

Hans-Henrik Jørgensen
Formand for JA

Mit JA