Gå til sidens indhold

Historisk aftale på plads: Ny hjælpepakke til lønmodtagere, ledige, studerende og virksomheder

Regeringen og alle folketingets partier har indgået en aftale om en hjælpepakke for at holde hånden under dansk økonomi og hjælpe lønmodtagere, ledige, studerende og små- og mellemstore virksomheder, der er kommet i klemme på grund af coronakrisen. Aftalen er et historisk samarbejde mellem alle Folketingets partier og er faldet på plads på under et døgn.

Det er et enigt Folketing, der har indgået en aftale om en økonomisk hjælpepakke, som ikke er set før. Partierne er villige til at bruge op mod et trecifret milliardbeløb på at hjælpe dansk erhvervsliv gennem krisen. Aftalen indeholder bl.a. øget adgang til dagpenge, øgede lånemuligheder til studerende og kompensationsordning for selvstændige.

De centrale punkter i aftale om hjælpepakken er:  

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge

For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 

Perioden fra og med den 9. marts og til og med den 9. juni tælles ikke med i de lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at medlemmerne er medlem af en a-kasse i perioden. Personer, der i perioden har opbrugt deres dagpengeret og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 9. juni.

Det er en forudsætning, at de genindmelder sig i perioden og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.

Personer, der i perioden fra og med den 9. marts til og med den 9. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder og dermed når revurderingstidspunktet, hvor de ikke kan få forlænget udbetaling af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.

Det gælder ligeledes, hvis sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og personen ikke kan forlænges på sygedagpenge, men overgår til jobafklaring med ressourceforløbsydelse. Det vil være en betingelse, at personen er sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

Øgede lånemuligheder for elever og studerende

Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6388 kroner pr. måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Det svarer til, at der kan optages to måneders ekstra SU-lån pr. måned. Som udgangspunkt gælder denne ret for marts og april 2020. Retten forlænges i den grad, situationen kræver det.

Kompensationsordning for selvstændige

De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning på minimum 30 procent.

Kompensationen fra staten er 75 procent af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kroner pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr. som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30 procent. Den selvstændige kan i så fald få dækket 75 procent af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned.

Den selvstændige kan højst få kompensation i tre måneder fra den 9. marts til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end ti fuldtidsansatte, og at omsætningen tidligere har været over 15.000 kroner pr. måned i snit.

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes job, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

De faste omkostninger kan fx være uopsigelige kontrakter, husleje og renteudgifter. Kompensationen dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt.

Øget adgang til eksportkredit

Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger

Rammen for statsgaranterede låneordninger for store, små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 milliarder kroner, mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 milliarder kroner og en tilhørende tabsramme på ca. 5 milliarder kroner, hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 milliarder kroner. 

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne

Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner. 

Mit JA