Gå til sidens indhold

Udnyt samspil mellem energi, miljø og fødevarer i energiforliget

Vi kan slå tre fluer med et smæk, hvis vi tænker synergi mellem energi, miljø og fødevarer. Danmark har brug for mere vedvarende energi, og en stor del kommer allerede fra biomasse, hvoraf meget importeres fra udlandet. Der er dog med ny teknologi stort potentiale for at øge produktionen af biomasse i Danmark, samtidig med vi fortsat producerer fødevarer og reducerer miljøbelastningen.

Biomasseproduktionen kan øges markant, hvis vi i stedet for enårige afgrøder som fx korn, majs og raps vælger at dyrke flere marker med flerårige afgrøder som græs og træer som pil og poppel. Med ny bioraffineringsteknologi kan vi udvinde protein af græs til foder og bruge restproduktet til biogas og energiproduktion. Det vil være en win-win for både energi og miljø, da flerårige afgrøder er markant bedre for miljøet.

"I modsætning til enårige afgrøder vokser de flerårige afgrøder hele vækstsæsonen og kan dyrkes med en halvering i kvælstofudvaskning og pesticidforbrug, og med en markant større drivhusgasreduktion", udtaler Uffe Jørgensen, centerleder på Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi.

Flerårige afgrøder til biomasse og bioraffinering er lige blevet anbefalet af det nationale bioøkonomipanel, men var allerede beskrevet af Natur og Landbrugskommissionens rapport fra 2013 og i rapporten "+10 mio. tons-planen" fra 2012 af Århus Universitet og Københavns Universitet.

I "+10 mio. tons-planen" lægges der vægt på, at man kan nå langt med mere halmrige kornsorter til biomasse, forbedret høstudstyr, bioraffinering og flerårige afgrøder (græs, pil og poppel). Med disse tiltag og optimeret skovbrug kan man potentielt producere lige så mange fødevarer og foder som i dag, samtidig med at der produceres op imod 10 mio. ton biomasse svarende til 20 pct. af vores naturgasforbrug og 30-50 pct. af vores benzin- og dieselforbrug!

Tredelt fokus - energi, miljø og fødevarer

Flerårige afgrøder vokser hurtigt og har et højt indhold af protein, som kan udvindes med bioraffinering. Det er bæredygtig produktion af protein og har den sidegevinst, at det kan gøre Danmark mere uafhængig af import af soja fra Sydamerika.

Flerårige afgrøder kan bruges strategisk de steder i landskabet, hvor udbytterne er lave. Det kan fx være lavbundsarealer, hvor der er risiko for kvælstofudvaskning. Her vil det være oplagt at omlægge til flerårige afgrøder bl.a. af hensyn til vandmiljøet.

Der er her en god mulighed for at tænke i samspil mellem energi, miljø og fødevarer, når vi forhandler Danmarks kommende energiforlig. Det bliver væsentligt nemmere at nå alle vores forpligtigelser, hvis vi tænker i brede bæredygtige løsninger. Her er det vigtigt, vi kigger på anbefalinger i "+10 mio. tons-planen", som fortjener mere opmærksomhed i de nuværende energiforligforhandlinger.

Mit JA