Gå til sidens indhold

Ny aktieoptionslov vedtaget

Den 6. december blev den nye aktieoptionslov vedtaget med to tredjedels flertal ved tredjebehandlingen.

Loven er en udmøntning af en politisk aftale fra november 2017, der blev indgået mellem regeringen, DF og RV. Aftalen er indgået på baggrund af en vurdering fra ”iværksætterpanelet”, som anbefaler:

  • Behov for øget aftalefrihed og klarhed.
  • En højere grad af fleksibilitet og forenkling af reglerne vil kunne understøtte anvendelsen af ordninger til gavn for medarbejdere og virksomheder.

Loven træder i kraft 1. januar 2019.

Set i lyset af de politiske partier, der står bag aftalen, kan det ikke undre, at loven i højere grad er til gavn for virksomhederne end for medarbejderne. Og dog!

Nuværende lov
I den nuværende aktieoptionslov gælder der regler for de rettigheder, en medarbejder har i forhold til optjente/tildelte rettigheder til at erhverve aktier ved ansættelsesforholdets ophør. I loven skelnes mellem ”good leaver” og ”bad leaver”.

En ”good leaver” er en medarbejder, der opsiges uden at have givet anledning dertil eller har opnået folkepension og af arbejdsgiver betalt arbejdsmarkedspension. En ”good leaver” bevarer retten til allerede tildelte rettigheder til at erhverve aktier på samme vilkår, som hvis medarbejderen fortsat var ansat.

En ”bad leaver” er en medarbejder, som selv opsiger sin stilling eller opsiges af arbejdsgiver pga. misligholdelse. En ”bad leaver” mister retten til allerede tildelte rettigheder til at erhverve aktier ved ansættelsens ophør samt retten til yderligere tildelinger af retten til at erhverve aktier.

Ny lov
I den nye lov er arbejdstagers rettigheder fjernet, således at der nu er fuld aftalefrihed til at fastlægge medarbejderens rettigheder ved ansættelsesforholdets ophør. Aftalefriheden angår alene uudnyttede rettigheder - ikke erhvervede aktier.

Det vil sige, uanset årsag til opsigelsen, og om det er arbejdsgivers opsigelse eller medarbejderen selv, der opsiger, kan det være aftalt, at medarbejderen mister alle rettigheder. Også selv om arbejdsgivers opsigelse er usaglig i forhold til funktionærloven eller endda diskriminationslovgivningen.

Hvorvidt aftalefriheden er ubetinget, eller en aftale om bortfald af rettigheder kan tilsidesættes som urimelig ifølge aftaleloven, er uvist, men en mulighed, som må afvente en dom.

Til gengæld er der stort behov for, at aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder er klar og præcis, således at medarbejderen ved indgåelse ikke er i tvivl om, hvad der gælder i tilfælde af ansættelsesaftalens ophør.

Brug sekretariatet
Bliver du præsenteret for en aftale om aktieløn i dit nuværende job, eller er den en del af ansættelseskontrakten i dit nye job, så send den ind til Sekretariatet, inden du underskriver.

Mit JA