Gå til sidens indhold

FAQ om coronavirus og dit arbejde

Situationen omkring coronavirus udvikler sig dag for dag og rejser mange spørgsmål om din arbejdssituation. Hvordan er du stillet, hvis myndighederne eller din arbejdsgiver sender dig i coronakarantæne? Eller hvis du selv vælger at blive hjemme af frygt for smitte? – Får du så stadig løn? Eller kan du risikere at miste dit job, fordi du ikke møder op?

Her har vi samlet nogle svar på nogle spørgsmål, du bør være opmærksom på.

 • Har jeg ret til løn, hvis jeg bliver syg, fordi jeg er smittet med coronavirus?

  Hvis du er smittet med coronavirus, er du syg, og derfor gælder de almindelige regler for løn under sygdom.

 • Hvordan står jeg, hvis jeg har symptomer, men jeg er ikke testet positiv for coronavirus?

  I denne forbindelse anbefaler sundhedsmyndighederne et testforløb og isolation frem til det er afklaret, om man er smittet. Vi anbefaler, at du i denne situation følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  Her vil du typisk være syg og derfor vil kunne sygemelde dig. Som funktionær har man ret til løn fra arbejdsgiveren under sygdom.

  Hvis en medarbejder udviser symptomer på COVID-19, men alligevel møder på arbejdet, og arbejdsgiver bliver bekendt med det, så vil arbejdsgiveren efter omstændighederne være forpligtet til at sende medarbejderen hjem. Arbejdsgiveren skal i givet fald betale medarbejderen løn.

  Arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre, at medarbejdere på arbejdspladsen ikke eksponeres unødigt for en potentiel smitterisiko af COVID-19 fra kolleger, kunder og andre forretningsforbindelser.

  Så sendes medarbejderen ikke hjem, kan det være stridende mod reglerne om, at arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre et sikkert og sundt fysisk arbejdsmiljø.

 • Hvordan står jeg, hvis jeg ikke har symptomer, men har været nær kontakt til en smittet?

  Her anbefaler sundhedsmyndighederne også et testforløb og isolering. Vi anbefaler at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi anbefaler videre, at du kontakter arbejdsgiver for at aftale, om arbejdet helt eller delvist kan udføres under isolationen i hjemmet. Hvis du kan udføre arbejdet fra hjemmet, vurderes du efter omstændighederne at være forpligtet dertil i denne situation. Kan arbejdet udføres hjemmefra, skal du have fuld løn.

  Arbejdstilsynet angiver, at det er arbejdsgivers ansvar at kortlægge, om der er en risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med COVID-19. Hvis det er tilfældet, så skal arbejdsgiver iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt, f.eks. gennem tilrettelæggelse af arbejdet, og følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at mindske smitten. Læs om arbejdsgiverens forpligtelser.

  Arbejdsgiveren vurderes dermed også forpligtet til at sikre, at en medarbejder, der har været udsat for smitte eller har symptomer på smitte, ikke kommer på arbejde.

  Hvis man ikke kan arbejde hjemmefra, er arbejdsgivere af sundhedsmyndighederne opfordret til at sende medarbejderne hjem med den samme ydelse, som de ville have fået under sygemelding. Arbejdsgivere kan frem til udgangen af 2020 få sygedagpengerefusion for udbetalt løn efter en specialbestemmelse i sygedagpengelovens § 53b, selvom man her ikke er syg efter de sædvanlige regler.

  Da arbejdsgiver efter arbejdsmiljøloven ikke vil kunne modtage en medarbejder, der har været nær kontakt til en smittet, er det vores vurdering, at arbejdsgiver efter omstændighederne  sandsynligvis skal betale løn i denne situation.

 • Har jeg ret til løn, hvis min arbejdsgiver har bestemt, at jeg skal blive hjemme på grund af frygt for spredning af coronavirus på arbejdspladsen?

  Der er tale om lovligt fravær, da din arbejdsgiver kan bestemme, at du ikke skal møde op, og du får derfor også løn. Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvilke opgaver du kan arbejde med hjemmefra.

 • Kan jeg blive afskediget, hvis min arbejdsgiver ikke har arbejde til mig som følge af situationen med coronavirus?

  Hvis din arbejdsgiver ønsker at afskedige ansatte, fordi virksomheden er ramt af konsekvenser af coronavirus, fx som følge af nedgang i antallet af kunder, skal arbejdsgiveren følge de sædvanlige regler for afskedigelser. Afhængig af situationen kan det være en saglig afskedigelsesgrund, og du vil i så fald have ret til dit sædvanlige opsigelsesvarsel mv.

 • Skal jeg oplyse min arbejdsgiver om, at jeg er smittet med coronavirus?

  Du har som udgangspunkt ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver om, hvad du fejler, når du er sygemeldt. Myndighederne anbefaler dog, at du fortæller din arbejdsgiver, at du er smittet med coronavirus, så arbejdsgiveren kan iværksætte de nødvendige tiltag for at undgå yderligere smittespredning, og JA støtter op om myndighedernes anbefaling.

 • Må min arbejdsgiver fortælle andre, at jeg er smittet med coronavirus eller er sat i karantæne?

  Datatilsynet har meldt ud, at arbejdsgivere må videregive oplysninger om coronavirus, hvis det er nødvendigt, fx hvis en ansat er hjemvendt fra et såkaldt risikoområde, er i hjemmekarantæne eller er syg, af hensyn til at træffe de nødvendige forholdsregler. Arbejdsgiver må ikke fortælle mere, end hvad der er nødvendigt.

 • Er det en arbejdsskade, hvis jeg bliver smittet med coronavirus på min arbejdsplads?

  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er kommet med en udmelding, som du kan finde her.

 • Må jeg blive hjemme fra arbejde af frygt for at blive smittet med coronavirus på arbejdspladsen?

  Nej, det må du ikke. Det vil være ulovlig udeblivelse, som kan føre til afskedigelse eller bortvisning, fordi du ikke er syg, og det hverken er bestemt af en læge eller af din arbejdsgiver, at du skal blive hjemme. Kun i særlige tilfælde kan der være tale om, at du kan standse arbejdet, hvis dit liv eller helbred er i fare. Tal med din arbejdsgiver om din frygt og gå i dialog på arbejdspladsen om, hvordan I skal håndtere det, og med sundhedsmyndighederne, hvis der er en konkret grund til det.

  Hvis du eller personer i din husstand tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med covid-19, kan du måske gøre brug af en særlig ordning, der foreløbigt gælder frem til den 31. december, hvor du efter aftale med din arbejdsgiver kan blive hjemme og modtage sygedagpenge i stedet for løn. Det kræver, at du opfylder en række betingelser:

  • Du skal tilhøre en af grupperne på Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme eller tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.
  • Der skal være dokumentation fra din læge for, at du eller dine pårørende tilhører en risikogruppe. 
  • Du skal indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at du kan blive hjemme fra arbejde – ordningen giver dig ikke ret til fravær fra arbejdspladsen.
  • Det skal ikke være muligt at arbejde hjemmefra, og din arbejdsgiver skal erklære, at arbejdspladsen ikke kan indrettes på betryggende vis, og at du ikke kan omplaceres i virksomheden og dermed undgå smitterisiko.

  Din arbejdsgiver kan også vælge at betale dig løn under fraværet og vil i så fald kunne få sygedagpengerefusion.

  Specielt for hele det offentlige område er der indgået en aftale, som betyder, at man som offentligt ansat har ret til løn, hvis man falder inden for ovenstående ordning med sygedagpenge. Der er tale om en midlertidig ordning, som giver dig ret til løn foreløbig frem til 31. december. Arbejdsgiver får sygedagpengerefusion.

 • Må jeg blive hjemme fra arbejde, hvis min arbejdsgiver undlader at sende en kollega hjem, der har været udsat for smitte?

  Hvis din arbejdsgiver ikke følger myndighedernes vejledning om at sende medarbejdere hjem i 14 dage, hvis de har været udsat for smitte, bør du kontakte sundhedsmyndighederne og JA. 

  Arbejdsmiljøloven fastslår, at arbejdsgiveren skal sørge for, at du kan udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det indebærer blandt andet, at arbejdsgiveren skal oplyse dig om eventuelle sygdomsfarer. Hvis du har en begrundet mistanke om, at din arbejdsgiver ikke lever op til disse forpligtelser, så skal du tage fat på din arbejdsmiljørepræsentant. Hvis der ikke er en arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, så tag fat i din fagforening. 

 • Må jeg blive hjemme og passe mit barn, hvis skole eller daginstitution er lukket?

  Nej, du skal selv finde anden pasning til dit barn, hvis du skulle have været på arbejde. Tal med din arbejdsgiver, om der er mulighed for andre løsninger som fx hjemmearbejde eller ændrede mødetider, brug af afspadsering eller ferie.

 • Må jeg blive hjemme og passe mit barn, hvis barnet er smittet eller har været udsat for coronavirus?

  Er dit barn ramt af COVID-19, vil du typisk også have været udsat for smitte og kan evt. følge de regler, der gælder derom, og som er forklaret her. Læs mere under punktet "Hvordan står jeg, hvis jeg ikke har symptomer, men har været nær kontakt til en smittet"?

  Ellers er det klare udgangspunkt også her, at det er forældrenes ansvar at finde pasning til barnet.

  Tal med din arbejdsgiver, om der er mulighed for andre løsninger som fx hjemmearbejde eller ændrede mødetider, brug af afspadsering eller ferie.

  Vi er bevidste om, at der kan være nogle særlige udfordringer i forhold til at finde børnepasning, hvis barnet er smittet eller har været udsat for COVID-19, derfor opfordrer vi jer til at kontakte os, for en konkret vurdering, hvis I står i en situation, hvor I ikke selv kan finde en løsning med arbejdsgiver.

  Udfordringerne for forældrene i denne situation rent økonomisk og det forhold, at forældrene ofte må bruge et større antal feriedage, har motiveret en trepartsaftale, som regeringen blev enige med arbejdsmarkedets parter om den 10. september 2020. Trepartsaftalen forventes at træde i kraft omkring 1. oktober 2020. Der er tale om en aftale, som det er hensigten skal føre til vedtagelse af en ret til den ene af forældrene til at få barselsdagpenge i op til 10 dage fra lovens vedtagelse og frem til 31. december 2020.

  Trepartsaftalen forudsætter imidlertid, at man får en aftale med arbejdsgiveren omkring fraværet, for trepartsaftalen giver ikke en ret til fravær eller ret til løn under fraværet. Med ordningen ændres der i øvrigt ikke på gældende regler eller aftaler om ret til fravær eller ret til løn under fravær.

  Du kan læse om trepartsaftalen her.

 • Må jeg blive hjemme fra arbejde, hvis jeg er gravid?

  Som gravid er du i den særlige risikogruppe kategoriseret af Sundhedsstyrelsen, og vi anbefaler derfor, at du følger myndighedernes anvisninger. Det betyder dog ikke, at du som udgangspunkt må blive hjemme – det vil være ulovlig udeblivelse, som kan føre til afskedigelse eller bortvisning, fordi du ikke er syg, og det hverken er bestemt af en læge eller af din arbejdsgiver, at du skal blive hjemme. 

  Hvis en læge derimod bedømmer, at det er risikabelt for dig eller fosteret, at du arbejder, kan du blive fraværsmeldt. Først vil det dog blive undersøgt, om det er muligt at fjerne risikoen ved fx at give dig andre passende opgaver. Kontakt din læge og gå i dialog med din arbejdsgiver om, hvordan du skal forholde dig. Arbejdsgiver kan desuden vælge at sende dig hjem for en sikkerheds skyld, og i det tilfælde er du berettiget til fuld løn. 

 • Må jeg undlade at arbejde hjemme, hvis jeg er hjemsendt, men fx har hjemsendte børn, som gør det vanskeligt at arbejde?

  Situationen er den samme, som hvis du skulle møde på arbejdet. Du skal selv finde pasning til dine børn, så du kan varetage dit arbejde. Hvis du ikke opfylder din arbejdsforpligtelse, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Kontakt din arbejdsgiver, hvis ikke du er i stand til at varetage dit arbejde hjemmefra og forsøg at finde en løsning, fx nedsat tid eller brug af afspadsering og ferie.

 • Kan min arbejdsgiver inddrage min planlagte ferie, hvis der er behov for, jeg kommer på arbejde?

  De almindelige regler omkring afholdelse er ferie er påvirket af situationen med coronavirus – læs mere hos JA's hovedorganisation Akademikerne. Er du i tvivl om reglerne, kan du kontakte JA. 

 • Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie i stedet for at blive hjemsendt?

  De almindelige regler omkring afholdelse er ferie er påvirket af situationen med coronavirus – læs mere hos JA's hovedorganisation Akademikerne. Er du i tvivl om reglerne, kan du kontakte JA. 

 • Kan min arbejdsgiver forbyde mig at rejse i min ferie?

  Nej, din arbejdsgiver kan ikke bestemme, hvad du foretager dig i din ferie og din fritid, men rejser du på ferie til et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til, kan du bringe dig i en situation, hvor du enten fordi du bliver syg eller på grund af karantæne ikke kan møde på arbejde efter ferien, og hvor man kan sige, at du har egen skyld, hvorfor det kan få betydning for din ansættelse og din ret til løn.  

 • Kan jeg forlange at komme tilbage på arbejde og spare mine feriedage, hvis jeg ikke kan komme af sted på en planlagt ferierejse?

  Hvis du har planlagt ferien med din arbejdsgiver, kan du ikke forlange at komme på arbejde, men I kan indgå en aftale om det.

 • Kan min arbejdsgiver afskedige mig eller undlade at betale løn, hvis jeg bliver sat i karantæne på min ferie og ikke kan vende tilbage til arbejdet som planlagt efter ferien?

  Da du er uden skyld i dit fravær, kan det ikke få ansættelsesretlige konsekvenser, at du udebliver fra arbejdet, efter din ferie ellers skulle have været afsluttet, fordi du sidder i karantæne i udlandet – det vil sige, at du ikke kan blive fyret på grund af fraværet. Det er dog vigtigt, at du inden og under din rejse sikrer dig, at du følger myndighedernes anvisninger i forhold til at rejse til og i det pågældende land, da det ellers vil kunne betragtes som, at du selv er skyld i fraværet. Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

  Derimod er det usikkert, om arbejdsgiver har pligt til at betale løn, hvis du stadig er i karantæne efter dine feriedage er afholdt, men en lægebestemt karantæne bør også i denne situation sidestilles med lovligt fravær under sygdom med ret til løn. Tal med din arbejdsgiver og aftal, i hvilket omfang du kan arbejde på distancen under karantænen.

 • Kan jeg nægte at tage af sted på en tjenesterejse?

  Hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder rejser til det pågældende område, kan du nægte at rejse. Hvis Udenrigsministeriet anbefaler særlig forsigtighed, kan du ikke nægte at rejse.

JA har sammen med hovedorganisationen Akademikerne, AC, udarbejdet en corona-FAQ om fx hviletid, ferie, fleks og afspadsering for både offentlig ansatte og privatansatte.

Mit JA